Διεπαφές και λειτουργίες


Ο μετατροπέας μπορεί να είναι εξοπλισμένος με τις ακόλουθες διεπαφές και λειτουργίες ή να εξοπλιστεί εκ των υστέρων:

SMA Speedwire/Webconnect

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος στον βασικό εξοπλισμό με SMA Speedwire/Webconnect. Το SMA Speedwire/Webconnect είναι ένας τρόπος επικοινωνίας βασισμένος στο πρότυπο Ethernet. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα της βελτιστοποιημένης ως προς τον μετατροπέα μετάδοσης δεδομένων 10/100 Mbit μεταξύ συσκευών Speedwire σε Φ/Β εγκαταστάσεις και του λογισμικού Sunny Explorer. Η λειτουργία Webconnect καθιστά δυνατή την απευθείας μεταφορά δεδομένων μεταξύ μετατροπέων μιας εγκατάστασης μικρής κλίμακας και της διαδικτυακής πύλης Sunny Portal χωρίς πρόσθετη συσκευή επικοινωνίας και για το πολύ 4 μετατροπείς ανά εγκατάσταση Sunny Portal. Σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας η μετάδοση δεδομένων μεταξύ μετατροπέων και της διαδικτυακής πύλης Sunny Portal πραγματοποιείται μέσω του SMA Cluster Controller. Στην εγκατάστασή σας Sunny Portal μπορείτε να έχετε πρόσβαση από κάθε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το Webconnect επιτρέπει για Φ/Β εγκαταστάσεις στην Ιταλία τη σύνδεση των μετατροπέων στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή την αποσύνδεσή τους από αυτό, καθώς και τον καθορισμό των ορίων συχνότητας που πρόκειται να χρησιμοποιούνται μέσω μηνυμάτων IEC61850-GOOSE.

Modbus

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια διεπαφή Modbus. Η διεπαφή Modbus είναι εκ προεπιλογής απενεργοποιημένη και πρέπει να διαμορφωθεί εάν χρειάζεται.

Η διεπαφή Modbus των υποστηριζόμενων προϊόντων SMA έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική χρήση π.χ. με συστήματα SCADA και έχει τις εξής λειτουργίες:

  • Απομακρυσμένος έλεγχος τιμών μέτρησης

  • Απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας

  • Προεπιλογή θεωρητικών τιμών για έλεγχο της εγκατάστασης

Διεπαφή RS485

Μέσω της διεπαφής RS485, ο μετατροπέας μπορεί να επικοινωνεί ενσύρματα με ειδικά προϊόντα επικοινωνίας SMA (για πληροφορίες σχετικές με τα υποστηριζόμενα προϊόντα SMA βλ. www.SMA-Solar.com). Η διεπαφή RS485 μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της διεπαφής SMA Speedwire/Webconnect στον μετατροπέα.

Υπηρεσίες συστήματος δικτύου

Το προϊόν διαθέτει λειτουργίες, οι οποίες επιτρέπουν υπηρεσίες συστήματος δικτύου.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του παρόχου του δικτύου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τις λειτουργίες (π.χ. περιορισμός ενεργής ισχύος) μέσω παραμέτρων λειτουργίας.

SMA Power Control Module

Το SMA Power Control Module παρέχει στον μετατροπέα τη δυνατότητα υλοποίησης των υπηρεσιών συστήματος δικτύου και διαθέτει επιπλέον ένα ρελέ πολλαπλών λειτουργιών (για πληροφορίες σχετικές με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση βλ. οδηγίες εγκατάστασης SMA Power Control Module). Το SMA Power Control Module μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων.

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

Μπορείτε να διαμορφώνετε το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών για διάφορους τρόπους λειτουργίας. Το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών χρησιμεύει για παράδειγμα στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστημάτων ανίχνευσης βλαβών (για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και διαμόρφωση βλ. τις οδηγίες εγκατάστασης του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών). Το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων.

SMA ShadeFix

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με το σύστημα διαχείρισης σκίασης SMA ShadeFix. Το SMA ShadeFix χρησιμοποιεί ανίχνευση MPP, για να βρίσκει σε σκιάσεις το σημείο λειτουργίας με τη μεγαλύτερη απόδοση. Με το SMA ShadeFix, ο μετατροπέας χρησιμοποιεί κάθε στιγμή την καλύτερη δυνατή προσφορά ενέργειας των Φ/Β μονάδων, για να αυξήσει τις αποδόσεις σε σκιασμένες εγκαταστάσεις. Το SMA ShadeFix είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένο. Το χρονικό διάστημα του SMA ShadeFix ανέρχεται κατά κανόνα στα 6 λεπτά. Αυτό σημαίνει, ότι ο μετατροπέας αναζητά κάθε 6 λεπτά το ιδανικό σημείο λειτουργίας. Ανάλογα με την εγκατάσταση και την κατάσταση σκίασης ενδέχεται να είναι σκόπιμο να προσαρμόζετε το χρονικό διάστημα.

Απαγωγοί υπέρτασης τύπου ΙΙ

Οι απαγωγοί υπέρτασης περιορίζουν επικίνδυνες υπερτάσεις. Οι απαγωγοί υπέρτασης τύπου ΙΙ μπορούν να τοποθετηθούν ως μεταγενέστερος εξοπλισμός.

Q on Demand 24/7

Ο μετατροπέας μπορεί να διαθέτει άεργη ισχύ σε όλο τον ενιαίο κύκλο με τη βοήθεια του Q on Demand 24/7 όλο το εικοσιτετράωρο.

Integrated Plant Control

Ο μετατροπέας μπορεί να προβάλει με τη βοήθεια του Integrated Plant Control την προκαθορισμένη από τον πάροχο του δικτύου χαρακτηριστική καμπύλη Q(U), χωρίς να μετρήσει στο σημείο σύνδεσης δικτύου. Μέσα λειτουργίας, τα οποία είναι συνδεδεμένα ανάμεσα στον μετατροπέα και στο σημείο σύνδεσης δικτύου, μπορούν να αντισταθμιστούν μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματα από τον μετατροπέα (πληροφορίες για τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων βλ. τεχνικές πληροφορίες «Integrated Plant Control» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

SMA Smart Connected

Το SMA Smart Connected είναι το δωρεάν σύστημα επιτήρησης του προϊόντος μέσω του Sunny Portal. Με το SMA Smart Connected ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και το ειδικευμένο προσωπικό ενημερώνεται αυτόματα και έγκαιρα για συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί στο προϊόν.

Η ενεργοποίηση του SMA Smart Connected πραγματοποιείται κατά την εγγραφή στο Sunny Portal. Για να χρησιμοποιήσετε το SMA Smart Connected είναι απαραίτητο το προϊόν να είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το Sunny Portal και τα δεδομένα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του ειδικευμένου προσωπικού να είναι αποθηκευμένα στο Sunny Portal και ενημερωμένα.