Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα


ειδικευμένο προσωπικό

Προϋποθέσεις:

 • Ο μετατροπέας πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά.
 • Πρέπει να έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σωστά ο διακόπτης προστασίας αγωγών.
 • Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν συνδεθεί σωστά.
 • Οι μη χρησιμοποιούμενες είσοδοι DC πρέπει να σφραγισθούν με τα αντίστοιχα βύσματα σύνδεσης DC και τα πώματα στεγανοποίησης.
 • Πρέπει να έχει ρυθμισθεί το σύνολο δεδομένων χώρας για τη χώρα ή το σκοπό χρήσης.
 • Τα ανοίγματα του περιβλήματος που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κλεισμένα ερμητικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τα πώματα στεγανοποίησης που έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο.

Διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC έχει τοποθετηθεί έτσι, ώστε δεν έχει υποστεί ζημιά από το διαχωριστικό τοίχωμα του κάτω προστατευτικού καλύμματος.
 2. 866885772
 3. Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό κάλυμμα από πάνω και κλείστε το. Οι βίδες από το κάτω καπάκι περιβλήματος πρέπει να προεξέχουν.
 4. 866886156
 5. Σφίξτε και τις 6 βίδες με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Τηρώντας τη σειρά αποφεύγετε να βιδωθεί στραβά το καπάκι περιβλήματος και να μην στεγανοποιηθεί σωστά το περίβλημα. Συμβουλή: Εάν οι βίδες πέφτουν από το κάτω καπάκι περιβλήματος, τοποθετήστε τη μακριά βίδα στην οπή κάτω στη μέση και τις 5 κοντές βίδες στις υπόλοιπες οπές.
 6. 932752908
 7. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC στη θέση Ο, έτσι ώστε και οι δύο βίδες να είναι ορατές για τη συναρμολόγηση.
 8. Συνδέστε τον εξωτερικό αποζεύκτη φορτίου DC γερά στην υποδοχή του μετατροπέα. Ο αποζεύκτης φορτίου DC πρέπει να παραμείνει στη θέση O και να είναι στραμμένος έτσι ώστε οι βίδες να βρίσκονται πάνω από τα σπειρώματα.
 9. 932753292
 10. Σφίξτε και τις δύο βίδες με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) (ροπή σύσφιξης: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC στη θέση Ι.
 13. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών και των 3 φάσεων.
 14. Και τα 3 LED αρχίζουν να ανάβουν και αρχίζει το στάδιο έναρξης. Το στάδιο έναρξης μπορεί να διαρκέσει πολλά λεπτά.
 15. Ανάβει το LED. Η λειτουργία τροφοδοσίας αρχίζει.
 16. Εάν το πράσινο LED εξακολουθεί να αναβοσβήνει ακόμη, δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης για τη λειτουργία τροφοδοσίας. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τροφοδοσίας, ο μετατροπέας αρχίζει τη λειτουργία τροφοδοσίας και, ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ, ανάβει μόνιμα ή αναλάμπει το πράσινο LED.
 17. Όταν ανάβει το κόκκινο LED, υπάρχει κάποιο συμβάν. Βρείτε ποιο συμβάν υπάρχει και λάβετε ενδεχομένως μέτρα.