Εκτέλεση ενημέρωσης firmware


ειδικευμένο προσωπικό

Εάν για τον μετατροπέα δεν είναι ρυθμισμένη η αυτόματη ενημέρωση στο προϊόν επικοινωνίας (π.χ. SMA Cluster Controller) ή στο Sunny Portal, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια χειροκίνητη ενημέρωση του firmware.

Απαιτείται επαρκή τάση DC για την ενημέρωση firmware

Εκτελείτε την ενημέρωση μόνο, εάν υπάρχει επαρκής ακτινοβολία ή/και τάση DC. Ο μετατροπέας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Δυνατότητα ενημέρωσης έκδοσης firmware από ≤ 2.99.99.R σε ≥ 3.00.00.R μόνο με σύνολο δεδομένων χώρας «Άλλο πρότυπο»

Για να εκτελέσετε μια ενημέρωση firmware από ≤ 2.99.99.R σε ≥ 3.00.00.R, πρέπει να είναι ρυθμισμένο το σύνολο δεδομένων χώρας στο Άλλο πρότυπο. Διαφορετικά δεν είναι δυνατή η ενημέρωση firmware.

 1. Πριν από την ενημέρωση ρυθμίστε το σύνολο δεδομένων χώρας του μετατροπέα με τους περιστροφικούς διακόπτες ή με ένα προϊόν επικοινωνίας στο Άλλο πρότυπο Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας).
 2. Μετά την ενημέρωση βεβαιωθείτε ότι η έκδοση firmware του μετατροπέα είναι ≥ 3.00.00.R και ρυθμίστε το επιθυμητό σύνολο δεδομένων χώρας με τους περιστροφικούς διακόπτες ή με ένα προϊόν επικοινωνίας Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας).

Προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να υπάρχει μια κάρτα SD μέγιστης χωρητικότητας 2 GB.

 • Η κάρτα SD πρέπει να είναι διαμορφωμένη σε FAT32.

 • Στην κάρτα SD πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος «Update».

 • Το αρχείο ενημέρωσης πρέπει να υπάρχει και να είναι αποθηκευμένο στον φάκελο «Update» στην κάρτα SD.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την τάση και ανοίξτε το κάτω καπάκι του περιβλήματος Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Λύστε τη βίδα της ομάδας εξαρτημάτων επικοινωνίας και ανοίξτε λίγο προς τα επάνω την ομάδας εξαρτημάτων επικοινωνίας.
 3. Εισάγετε την κάρτα SD με την κεκλιμένη ακμή προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει.
 4. Κλείστε την ομάδα εξαρτημάτων επικοινωνίας και σφίξτε τη βίδα.
 5. Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).
 6. Η ενημέρωση firmware εκτελείται κατά τη θέση σε λειτουργία. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Ολοκλήρωση ενημέρωσης», έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση firmware. Το μήνυμα εμφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα μηνύματα προετοιμασίας του μετατροπέα.
 7. Εάν η ενημέρωση firmware απέτυχε, εκτελέστε ξανά την ενημέρωση firmware.
 8. Ελέγξτε την έκδοση firmware. Για τον σκοπό αυτό, ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας του προϊόντος επικοινωνίας ή το Sunny Portal.
 9. Εάν η ενημέρωση ήταν επιτυχής, αφαιρέστε ξανά την κάρτα SD από τον μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
 10. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την τάση και ανοίξτε το κάτω καπάκι του περιβλήματος Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 11. Λύστε τη βίδα της ομάδας εξαρτημάτων επικοινωνίας και ανοίξτε λίγο προς τα επάνω την ομάδας εξαρτημάτων επικοινωνίας.
 12. Πιέστε ελαφρά την κάρτα SD και αφήστε την ελεύθερη.
 13. Η κάρτα SD εξέρχεται από την υποδοχή.
 14. Αφαιρέστε την κάρτα SD.
 15. Κλείστε την ομάδα εξαρτημάτων επικοινωνίας και σφίξτε τη βίδα.
 16. Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).
 17. Καταγράψτε ενδεχομένως τον μετατροπέα ξανά στο προϊόν επικοινωνίας (βλ. oδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας).