Σύνδεση πρόσθετης γείωσης


ειδικευμένο προσωπικό

Εάν οι τοπικοί κανονισμοί επιβάλλουν τη χρήση πρόσθετης γείωσης ή ισοδυναμικής σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε την πρόσθετη γείωση στον μετατροπέα. Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στη σύνδεση για το καλώδιο AC. Ο απαιτούμενος σφιγκτήρας, η βίδα και το γκρόβερ περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό του μετατροπέα.

Απαίτηση για το καλώδιο:

Χρήση αγωγών με λεπτά σύρματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άκαμπτο αγωγό ή έναν εύκαμπτο αγωγό με λεπτά σύρματα.

  1. Εάν χρησιμοποιείτε έναν αγωγό με λεπτά σύρματα, πρέπει να τον σφίξετε διπλά με τη βοήθεια ενός ακροδέκτη οπής. Βεβαιωθείτε ότι κόβοντας ή λυγίζοντάς τον, δεν είναι ορατός κάποιος αγωγός χωρίς μόνωση. Έτσι, εξασφαλίζεται επαρκής ανακούφιση μηχανικών τάσεων μέσω του ακροδέκτη οπής.
  • Διατομή του καλωδίου γείωσης: μέγιστη 16 mm²

Διαδικασία:

  1. Απογυμνώστε το καλώδιο γείωσης.
  2. 1420411020
  3. Περάστε τον σφιγκτήρα επάνω από το καλώδιο γείωσης. Τοποθετήστε το καλώδιο γείωσης αριστερά.
  4. 1420411404
  5. Βιδώστε τον σφιγκτήρα με τη βίδα κυλινδρικής κεφαλής M6x16 και το γκρόβερ Μ6 (ροπή σύσφιξης: 6 Nm). Η οδόντωση του γκρόβερ πρέπει να είναι στραμμένη προς τον σφιγκτήρα.