Διαμόρφωση λειτουργίας Modbus


ειδικευμένο προσωπικό

Η διεπαφή Modbus είναι εκ προεπιλογής απενεργοποιημένη και είναι ρυθμισμένη η θύρα επικοινωνίας 502.

Για να έχετε πρόσβαση στον μετατροπέα SMA με SMA Modbus® ή SunSpec® Modbus®, πρέπει να ενεργοποιηθεί η διεπαφή Modbus. Μετά την ενεργοποίηση της διεπαφής μπορείτε να αλλάξετε τις θύρες επικοινωνίας των δύο πρωτοκόλλων ΙΡ. Πληροφορίες για τη θέση σε λειτουργία και τη διαμόρφωση της διεπαφής SMA Modbus θα βρείτε στις τεχνικές πληροφορίες «SMA Modbus®-Schnittstelle» (Διεπαφή SMA Modbus®) ή στις τεχνικές πληροφορίες «SunSpec® Modbus®-Schnittstelle» (Διεπαφή SunSpec® Modbus®) στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com.

Ασφάλεια δεδομένων με ενεργοποιημένη διεπαφή Modbus

Εάν ενεργοποιήσετε τη διεπαφή Modbus, υπάρχει ο κίνδυνος να αποκτήσουν αναρμόδιοι χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης και να προβούν σε παραποιήσεις.

Για να υπάρχει ασφάλεια δεδομένων, λάβετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, για παράδειγμα τα εξής:

  1. Ρυθμίστε το τείχος προστασίας.
  2. Κλείστε τις θύρες δικτύου που δεν είναι απαραίτητες.
  3. Επιτρέπεται την απομακρυσμένη σύνδεση μόνο μέσω διοχέτευσης VPN.
  4. Μην ρυθμίζετε προώθηση θυρών στις θύρες επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε.
  5. Για να απενεργοποιήσετε τη διεπαφή Modbus, επαναφέρετε τον μετατροπέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή απενεργοποιήστε ξανά τις ενεργοποιημένες παραμέτρους.

Διαδικασία:

  1. Ενεργοποιήστε τη διεπαφή Modbus και, εάν χρειάζεται, προσαρμόστε τις θύρες επικοινωνίας (βλέπε τεχνικές πληροφορίες «SMA Modbus®-Schnittstelle» (Διεπαφή SMA Modbus®) ή τεχνικές πληροφορίες «SunSpec® Modbus®-Schnittstelle» (Διεπαφή SunSpec® Modbus®) στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).