Ένταξη του μετατροπέα στο δίκτυο


Εάν ο δρομολογητής υποστηρίζει το πρωτόκολλο DHCP και το DHCP είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας εντάσσεται αυτόματα στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε διαμόρφωση του δικτύου.

Εάν ο δρομολογητής δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο DHCP, δεν είναι δυνατή η αυτόματη διαμόρφωση του δικτύου και πρέπει να εντάξετε τον μετατροπέα με το SMA Connection Assist στο δίκτυο.

Προϋποθέσεις:

  • Ο μετατροπέας πρέπει να είναι σε λειτουργία.

  • Στο τοπικό δίκτυο της εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει ένα router με σύνδεση στο διαδίκτυο.

  • Ο μετατροπέας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το router.

Διαδικασία:

  • Εντάξτε τον μετατροπέα με τη βοήθεια του SMA Connection Assist στο δίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, κατεβάστε το SMA Connection Assist και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή (βλέπε www.SMA-Solar.com).