Εμφάνιση μηνυμάτων οθόνης του σταδίου έναρξης


Κατά το στάδιο έναρξης προβάλλονται διάφορες πληροφορίες σχετικές με τον μετατροπέα, τις οποίες μπορείτε να εμφανίζετε ξανά ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία.

Διαδικασία:

  • Χτυπήστε 2 διαδοχικές φορές το καπάκι του περιβλήματος.

    Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά όλα τα μηνύματα του σταδίου εκκίνησης.