Απομόνωση μετατροπέα από την τάση


ειδικευμένο προσωπικό

Πριν από κάθε εργασία στον μετατροπέα, τον απομονώνετε πάντοτε από την παροχή τάσης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Κατά τη διαδικασία αυτή τηρείτε πάντοτε την προκαθορισμένη σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

Διαδικασία:

 1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών και από τις 3 φάσεις και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί.
 2. Όταν χρησιμοποιείται το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών, απενεργοποιήστε ενδεχομένως την τάση τροφοδοσίας του καταναλωτή.
 3. 853888524
 4. Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC στη θέση Ο.
 5. Περιμένετε μέχρι να απενεργοποιηθούν τα LED και ενδεχομένως ο καταναλωτής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ρελέ πολλαπλών λειτουργιών.
 6. Βεβαιωθείτε ότι σε όλα τα καλώδια DC δεν υπάρχει ρεύμα χρησιμοποιώντας αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας.
 7. 933136140
 8. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες του αποζεύκτη φορτίου DC με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3).
 9. 933136524
 10. Τραβήξτε τον αποζεύκτη φορτίου DC προς τα κάτω και αποσυνδέστε τον από τη διάταξη.
 11. 853888908
 12. Ξεβιδώστε και τις 6 βίδες του κάτω καπακιού περιβλήματος με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3).
 13. 853889292
 14. Ανασηκώστε από την κάτω πλευρά το κάτω καπάκι περιβλήματος και αφαιρέστε το.
 15. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος εγκαυμάτων σε περίπτωση επαφής με το προστατευτικό κάλυμμα DC

  Το προστατευτικό κάλυμμα DC μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία.

  1. Μην ακουμπάτε το προστατευτικό κάλυμμα DC.
  853889676
 16. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε ένα κατσαβίδι ή ένα κατσαβίδι κεκαμμένης λάμας (πλάτος λάμας: 3,5 mm) σε μια από τις πλευρικές σχισμές και αφαιρέστε τα βύσματα σύνδεσης DC τραβώντας τα ευθύγραμμα προς τα κάτω. Κατά τη διαδικασία αυτή μην τραβάτε το καλώδιο.
 17. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στις εισόδους DC του μετατροπέα.
 18. 853890060
 19. Εάν δεν είναι συνδεδεμένος ουδέτερος αγωγός, εξακριβώστε την απουσία τάσης στη λωρίδα ακροδεκτών AC διαδοχικά μεταξύ των αγωγών L1 και N, L2 και N και L3 και N με κατάλληλο όργανο μετρήσεων. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε την ακίδα ελέγχου της συσκευής μέτρησης στο στρογγυλό άνοιγμα του ακροδέκτη σύνδεσης.
 20. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στη λωρίδα ακροδεκτών AC διαδοχικά μεταξύ των αγωγών L1 και PE, L2 και PE και L3 και PE με κατάλληλη συσκευή μέτρησης. Για τον σκοπό αυτό εισάγετε κάθε φορά την ακίδα ελέγχου στο στρογγυλό άνοιγμα του ακροδέκτη σύνδεσης.
 21. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ όλων των ακροδεκτών του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και του αγωγού PE της λωρίδας ακροδεκτών AC.
 22. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις στον μετατροπέα

  Η εκφόρτιση των πυκνωτών του μετατροπέα διαρκεί 20 λεπτά.

  1. Περιμένετε 20 λεπτά πριν ανοίξετε το επάνω καπάκι του περιβλήματος.
  2. Μην ανοίγετε το προστατευτικό κάλυμμα DC.
 23. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Πρόκληση ζημιών στοv μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση

  Η επαφή με ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στοv μετατροπέα ή να τον καταστρέψει εξαιτίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

  1. Γειώστε το σώμα σας, πριν ακουμπήσετε κάποιο εξάρτημα.