Κάτω όψη


853347596

Ανοίγματα του περιβλήματος στην κάτω πλευρά του μετατροπέα

Θέση

Ονομασία

A

Υποδοχή για τον αποζεύκτη φορτίου DC

B

Άνοιγμα περιβλήματος M20 με πώμα στεγανοποίησης για το καλώδιο σύνδεσης του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ή του SMA Power Control Module

C

Άνοιγμα του περιβλήματος M32 με πώμα στεγανοποίησης για τα καλώδια δεδομένων ή δικτύου

D

Άνοιγμα του περιβλήματος M20 με πώμα στεγανοποίησης για τα καλώδια δεδομένων ή δικτύου

E

Άνοιγμα του περιβλήματος για τη σύνδεση AC

F

Θετικά και αρνητικά βύσματα σύνδεσης DC, είσοδος Β

G

Θετικά και αρνητικά βύσματα σύνδεσης DC, είσοδος A