Έλεγχος Φ/Β εγκατάστασης για βραχυκύκλωμα γείωσης


ειδικευμένο προσωπικό

Όταν ανάβει το κόκκινο LED και στην επιφάνεια εργασίας του μετατροπέα εμφανίζονται στο μενού Συμβάντα οι αριθμοί συμβάντων 3501, 3601 ή 3701, μπορεί να υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης. Η ηλεκτρική μόνωση της Φ/Β εγκατάστασης προς τη γη είναι ελαττωματική ή ανεπαρκής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με μέρη της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος γείωσης

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση τα εξαρτήματα της εγκατάστασης. Η επαφή με εξαρτήματα και καλώδια υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Πριν από εργασίες, απομονώστε το προϊόν από την τάση και ασφαλίστε το από επανενεργοποίηση.
 2. Ακουμπάτε τα καλώδια της Φ/Β γεννήτριας μόνο στη μόνωση.
 3. Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα της βάσης και του σκελετού της Φ/Β γεννήτριας.
 4. Μην συνδέετε Φ/Β στοιχειοσειρές με βραχυκύκλωμα γείωσης στον μετατροπέα.
 5. Μετά την απομόνωση από την τάση περιμένετε 5 λεπτά, πριν ακουμπήσετε μέρη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

Διαδικασία:

Για να ελέγξετε τη Φ/Β εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες με την προκαθορισμένη σειρά. Η ακριβής διαδικασία παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.

 • Ελέγξτε με μέτρηση τάσης τη Φ/Β εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

 • Εάν η μέτρηση τάσης αποτύχει, ελέγξτε τη Φ/Β εγκατάσταση με μέτρηση αντίστασης μόνωσης για βραχυκύκλωμα γείωσης.

Έλεγχος με μέτρηση τάσης

Ελέγχετε κάθε στοιχειοσειρά της Φ/Β εγκατάστασης με την εξής διαδικασία για βραχυκύκλωμα γείωσης.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Μέτρηση τάσεων:
  • Μετρήστε τις τάσεις μεταξύ του θετικού πόλου και του δυναμικού γης (PE).

  • Μετρήστε τις τάσεις μεταξύ του αρνητικού πόλου και του δυναμικού γης (PE).

  • Μετρήστε τις τάσεις μεταξύ του θετικού και του αρνητικού πόλου.
   Εάν υπάρχουν ταυτόχρονα τα παρακάτω αποτελέσματα, υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης στη Φ/Β εγκατάσταση:

   Όλες οι προσδιορισμένες τάσεις είναι σταθερές.

   Το άθροισμα των δύο τάσεων προς το δυναμικό γης (PE) αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην τάση μεταξύ θετικού και αρνητικού πόλου.

 3. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης, προσδιορίστε το σημείο του βραχυκυκλώματος γείωσης μέσω της αναλογίας των δύο μετρημένων τάσεων και αντιμετωπίστε το βραχυκύκλωμα γείωσης.
 4. Εάν δεν μπορεί να μετρηθεί με σαφήνεια ένα βραχυκύκλωμα γείωσης και εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα, πραγματοποιήστε μέτρηση αντίστασης μόνωσης.
 5. Συνδέστε τις στοιχειοσειρές χωρίς βραχυκύκλωμα γείωσης ξανά στον μετατροπέα και θέστε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης του μετατροπέα).
 6. Σημείο βραχυκυκλώματος γείωσης

  Στο παράδειγμα παρουσιάζεται ένα βραχυκύκλωμα γείωσης μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης Φ/Β μονάδας.

  5451103500

Έλεγχος μέσω μέτρησης αντίστασης μόνωσης

Εάν από τη μέτρηση τάσης δεν προκύπτει επαρκής ένδειξη για βραχυκύκλωμα γείωσης, μπορεί η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης να παράσχει πιο ακριβή αποτελέσματα.

559183116

Σχηματική παράσταση της μέτρησης

Υπολογισμός της αντίστασης μόνωσης

Η αναμενόμενη συνολική αντίσταση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ή μιας μεμονωμένης στοιχειοσειράς μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο:

Για την ακριβή αντίσταση μόνωσης μια Φ/Β μονάδας μπορείτε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή της μονάδας ή από το δελτίο δεδομένων.

Ως μέση τιμή για την αντίσταση μιας Φ/Β μονάδας μπορεί ωστόσο να υποτεθούν τα περ. 40 MOhm σε μονάδες λεπτού υμενίου και τα περ. 50 MOhm ανά Φ/Β μονάδα στις πολυκρυσταλλικές και μονοκρυσταλλικές Φ/Β μονάδες (περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισμό της αντίστασης μόνωσης βλέπε τεχνικές πληροφορίες «Αντίσταση μόνωσης (Riso) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Απαιτούμενες συσκευές:

 • Κατάλληλη διάταξη για ασφαλή αποσύνδεση και βραχυκύκλωση

 • Όργανο μέτρησης αντίστασης μόνωσης

Απαιτείται διάταξη για ασφαλή αποσύνδεση και βραχυκύκλωση της Φ/Β γεννήτριας

Η μέτρηση αντίστασης μόνωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με κατάλληλη διάταξη για ασφαλή αποσύνδεση και βραχυκύκλωση της Φ/Β γεννήτριας. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη διάταξη, δεν επιτρέπεται η διενέργεια της μέτρησης αντίστασης μόνωσης.

Διαδικασία:

 1. Υπολογίστε την αναμενόμενη αντίσταση μόνωσης ανά στοιχειοσειρά.
 2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 3. Εγκαταστήστε τη διάταξη βραχυκύκλωσης.
 4. Συνδέστε το όργανο μέτρησης αντίστασης μόνωσης.
 5. Βραχυκυκλώστε την πρώτη στοιχειοσειρά.
 6. Ρυθμίστε την τάση ελέγχου. Η τάση ελέγχου θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στη μέγιστη τάση του συστήματος των Φ/Β μονάδων, δεν επιτρέπεται όμως να την υπερβαίνει (βλέπε δελτίο δεδομένων των Φ/Β μονάδων).
 7. Μετρήστε την αντίσταση μόνωσης.
 8. Αποκαταστήστε το βραχυκύκλωμα.
 9. Πραγματοποιήστε με τον ίδιο τρόπο μέτρηση των στοιχειοσειρών που έχουν απομείνει.
 10. Εάν η αντίσταση μόνωσης μιας στοιχειοσειράς αποκλίνει σαφώς από τη θεωρητικά υπολογισμένη τιμή, υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης στη συγκεκριμένη στοιχειοσειρά.
 11. Συνδέστε τις στοιχειοσειρές με βραχυκύκλωμα γείωσης στον μετατροπέα μόνο αφού πρώτα αποκατασταθεί το βραχυκύκλωμα γείωσης.
 12. Συνδέστε όλες τις υπόλοιπες στοιχειοσειρές ξανά στον μετατροπέα.
 13. Θέστε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα.
 14. Εάν στη συνέχεια εξακολουθεί να εμφανίζεται στον μετατροπέα σφάλμα μόνωσης, επικοινωνήστε με το σέρβις Επικοινωνία). Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος για τον μετατροπέα ο υπάρχων αριθμός Φ/Β μονάδων.