Απενεργοποίηση του μετατροπέα


ειδικευμένο προσωπικό

Για να θέσετε πλήρως εκτός λειτουργίας τον μετατροπέα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Εάν ο μετατροπέας είναι ελαττωματικός και έχετε λάβει μια συσκευή αντικατάστασης, προσέξτε τις υποδείξεις για τη διαδικασία σε περίπτωση παραλαβής μιας συσκευής αντικατάστασης Διαδικασία κατά την παραλαβή μιας συσκευής αντικατάστασης).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την ανύψωση και από πτώση του μετατροπέα

Ο μετατροπέας ζυγίζει 61 kg. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εσφαλμένη ανύψωση και πτώση του μετατροπέα κατά τη μεταφορά ή την ανάρτηση και την αφαίρεση.

 1. Μεταφέρετε τον μετατροπέα πάντα όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο AC από τον μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό, πιέστε προς τα επάνω μέχρι τέρμα τους μοχλούς ασφάλισης και τραβήξτε τους κλώνους από τη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
 3. Πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς ασφάλισης της λωρίδας ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
 4. Εάν χρησιμοποιείται το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ή το SMA Power Control Module, αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από τον μετατροπέα.
 5. Εάν είναι συνδεδεμένα και άλλα καλώδια (π.χ. καλώδιο δεδομένων ή καλώδιο δικτύου), αποσυνδέστε τα από τον μετατροπέα.
 6. 866915980
 7. Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό κάλυμμα από πάνω και κλείστε το. Οι βίδες από το κάτω καπάκι περιβλήματος πρέπει να προεξέχουν.
 8. 866916364
 9. Σφίξτε και τις 6 βίδες με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Τηρώντας τη σειρά αποφεύγετε να βιδωθεί στραβά το καπάκι και να μην στεγανοποιηθεί σωστά το περίβλημα. Συμβουλή: Εάν οι βίδες πέφτουν από το κάτω καπάκι περιβλήματος, τοποθετήστε τη μακριά βίδα στην οπή κάτω στη μέση και τις 5 κοντές βίδες στις υπόλοιπες οπές.
 10. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος εγκαυμάτων από τμήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία

  1. Περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει το περίβλημα.
 11. Εάν ο μετατροπέας είναι ασφαλισμένος από κλοπή (ανύψωση), ξεβιδώστε τις βίδες από τις κάτω οπές στην πλάτη του μετατροπέα.
 12. Αφαιρέστε από την επίτοιχη βάση τον μετατροπέα προς τα επάνω.
 13. Εάν ο μετατροπέας πρόκειται να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί σε συσκευασία, συσκευάστε την επίτοιχη βάση και ενδεχομένως τον αποζεύκτη φορτίου DC. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία ή μια συσκευασία κατάλληλη για το βάρος και τις διαστάσεις του μετατροπέα.
 14. Όταν πρόκειται να απορρίψετε το μετατροπέα, διαθέστε τον σύμφωνα με τους επιτόπου ισχύοντες κανονισμούς για τον άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.