Ρύθμιση Q on Demand 24/7


Με τη λειτουργία "Q on Demand 24/7" ο μετατροπέας παραμένει το βράδυ στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και τροφοδοτείται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο για να διαθέτει άεργο ισχύ. Ο μετατροπέας λαμβάνει μια ανεπαίσθητη ποσότητα ενεργούς ισχύος από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, για να τροφοδοτεί τις εσωτερικές του ομάδες εξαρτημάτων. Ο μετατροπέας μπορεί να διαθέτει μέχρι και το 100 % της ισχύος του ως άεργη ισχύς. Η διάθεση άεργης ισχύος κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ισχύος τροφοδοσίας. Αυτό σημαίνει, ότι με 100 % άεργη ισχύς, η ισχύς τροφοδοσίας ανέρχεται σε 0 %.

Η γενική ρύθμιση των υπηρεσιών συστήματος δικτύου (π.χ. προεπιλογή cos φ ή χαρακτηριστική καμπύλη Q(U)) δεν είναι δυνατή εν μέρει ανεξάρτητα από τη λειτουργία «Q on Demand 24/7» μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων, όμως το «Q on Demand 24/7» επιτρέπει μόνο προεπιλογές Q. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, ότι ορισμένες ρυθμίσεις έχουν επίδραση σε άλλες ρυθμίσεις και λειτουργίες υποστήριξης δικτύου.

Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι ενεργή η λειτουργία «Q on Demand 24/7», δεν είναι δυνατές άλλες λειτουργίες υποστήριξης δικτύου (π.χ. cos φ) μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας του μετατροπέα. Εάν επιθυμείτε μια ανεξάρτητη διάθεση άεργου ισχύος μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας, πρέπει να γνωστοποιείται στον μετατροπέα η διάθεση άεργου ισχύος μέσω μιας υπερκείμενης μονάδας ελέγχου.

Μπορείτε να διαβάζετε τη διάθεση άεργου ισχύος αυτή τη στιγμή μόνο με τη βοήθεια των ρευμάτων φάσεων και των τάσεων φάσεων στις στιγμιαίες στιγμές (Στιγμιαίες στιγμές > Πλευρά AC > Ρεύματα φάσεων / τάσεις φάσεων) ή να την ελέγχετε μέσω Modbus.

Διαδικασία:

 1. Εκκινήστε το Sunny Explorer.
 2. Συνδεθείτε ως Εγκαταστάτης.
 3. Επιλέξτε Επιλογές > SMA Grid Guard....
 4. Καταχωρίστε τον κωδικό SMA Grid Guard.
 5. Επιλέξτε στο δέντρο εγκαταστάσεων την επιθυμητή συσκευή.
 6. Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις στο μενού συσκευών.
 7. Επιλέξτε [Επεξεργασία].
 8. Επιλέξτε την ομάδα παραμέτρων Έλεγχος εγκατάστασης και συσκευής > Μετατροπείς > Διαμόρφωση της στατικής διατήρησης τάσης.
 9. Ρυθμίστε την παράμετρο Τρόπος λειτουργίας της στατικής διατήρησης τάσης στον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Λάβετε υπόψη, ότι για το «Q on Demand 24/7» δεν επιτρέπεται να επιλέξετε κανέναν από τους τρόπους λειτουργίας με cos φ.
 10. Επιλέξτε την παράμετρο Τρόπος λειτουργίας της στατικής διατήρησης τάσης στο Q on Demand και ρυθμίστε την επίσης στον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
 11. Ανάλογα με την επιλογή του τρόπου λειτουργίας της στατικής διατήρησης τάσης ρυθμίστε τις παραμέτρους που ανήκουν στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (π.χ. χαρακτηριστική καμπύλη άεργης ισχύος/τάσης Q(U) με ή χωρίς σημεία στήριξης ή την ονομαστική τιμή άεργου ισχύος Q).
 12. Επιλέξτε [Αποθήκευση].