Καθαρισμός του ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος


ειδικευμένο προσωπικό

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Αφαιρέστε το πλέγμα εξαερισμού δεξιά και αριστερά και καθαρίστε το:
  • 670786316
  • Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κούμπωμα του πλέγματος εξαερισμού με ένα ίσιο κατσαβίδι, μέχρι να βρεθεί σε κάθετη θέση η σχισμή.

  • 670786700
  • Αφαιρέστε το πλέγμα εξαερισμού. Για τον σκοπό αυτό ανασηκώστε ελαφρά το πλέγμα εξαερισμού με ένα κατσαβίδι.

  • Καθαρίστε το πλέγμα εξαερισμού με μαλακή βούρτσα, πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα.

 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Πρόκληση ζημιών στοv μετατροπέα από ξένα σώματα

  1. Μην αφαιρείτε μόνιμα τα πλέγματα εξαερισμού, διότι τότε ενδέχεται να εισχωρήσουν ξένα σώματα στο περίβλημα.
 4. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο ανεμιστήρας.
 5. 670787084
 6. Πιέστε τις γλωττίδες ασφάλισης του ανεμιστήρα προς το μέσο του ανεμιστήρα.
 7. Αφαιρέστε αργά τον ανεμιστήρα από τον μετατροπέα.
 8. 670787468
 9. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε το βύσμα του ανεμιστήρα.
 10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Πρόκληση ζημιών στον ανεμιστήρα από πεπιεσμένο αέρα

  1. Καθαρίστε τον ανεμιστήρα αποκλειστικά με μαλακή βούρτσα, πινέλο ή βρεγμένο πανί.
  5807429900
 11. Μετά τον καθαρισμό εισάγετε το βύσμα του ανεμιστήρα ξανά στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει.
 12. Εισάγετε τον ανεμιστήρα στον μετατροπέα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 13. Στερεώστε τα πλέγματα εξαερισμού δεξιά και αριστερά στον μετατροπέα.
  • 670788236
  • Τοποθετήστε ξανά το πλέγμα εξαερισμού, μέχρι να ασφαλίσει.

  • 670788620
  • Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κούμπωμα του πλέγματος εξαερισμού με ένα ίσιο κατσαβίδι, μέχρι να βρεθεί σε κάθετη θέση η σχισμή και τα βέλη να δείχνουν προς τα δεξιά.

  • Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εξαερισμού είναι καλά στερεωμένο.

 14. Θέστε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).
 15. Για να βεβαιωθείτε για τη λειτουργία των ανεμιστήρων, ελέγξτε τους ανεμιστήρες 'Έλεγχος λειτουργίας των ανεμιστήρων).