Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας


ειδικευμένο προσωπικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στον μετατροπέα από βραχυκύκλωμα γείωσης πλευράς DC κατά τη λειτουργία

Λόγω της τοπολογίας του προϊόντος χωρίς μετασχηματιστή μπορεί η εμφάνιση βραχυκυκλωμάτων γείωσης πλευράς DC κατά τη λειτουργία να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι ζημιές στο προϊόν από ελαττωματική εγκατάσταση DC ή εγκατάσταση DC που έχει υποστεί ζημιά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια διάταξη προστασίας, που ελέγχει μόνο κατά τη διαδικασία εκκίνησης, εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης. Κατά τη λειτουργία δεν είναι προστατευμένο το προϊόν.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτελεστεί σωστά η εγκατάσταση DC και ότι δεν παρουσιάζεται βραχυκύκλωμα γείωσης κατά τη λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Καταστροφή του μετατροπέα από υπέρταση

Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, ο μετατροπέας μπορεί να καταστραφεί εξαιτίας υπέρτασης.

 1. Εάν η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, μην συνδέετε καμία Φ/Β στοιχειοσειρά στο μετατροπέα και ελέγξτε το σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση καταστροφής ενός οργάνου μετρήσεων από υπέρταση

Μια υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο όργανο μετρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τάση στο περίβλημα του οργάνου μετρήσεων. Η επαφή με το περίβλημα του οργάνου μετρήσεων που βρίσκεται υπό τάση έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

 1. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά όργανα μετρήσεων με εύρος τάσης εισόδου DC έως τουλάχιστον 1000 V ή υψηλότερη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στα βύσματα σύνδεσης DC από τη χρήση καθαριστικών επαφής ή άλλων καθαριστικών.

Μερικά καθαριστικά επαφής ή άλλα καθαριστικά μπορεί να περιέχουν ουσίες που αποσυνθέτουν το πλαστικό των βυσμάτων σύνδεσης DC.

 1. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά επαφής ή άλλα καθαριστικά για τα βύσματα σύνδεσης DC.

Διαδικασία:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας αγωγών και των 3 φάσεων είναι απενεργοποιημένος και ασφαλισμένος από επανενεργοποίηση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης στη Φ/Β γεννήτρια.
 3. Ελέγξτε αν τα βύσματα σύνδεσης DC έχουν τη σωστή πολικότητα.
 4. Εάν το βύσμα σύνδεσης DC είναι εξοπλισμένο με καλώδιο DC με λανθασμένη πολικότητα, συναρμολογήστε εκ νέου το βύσμα σύνδεσης DC. Το καλώδιο DC πρέπει να έχει πάντοτε την ίδια πολικότητα με το βύσμα σύνδεσης DC.

 5. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση σύνδεσης με ανάστροφη πολικότητα καλωδίων DC με ενσωματωμένη ασφάλεια στοιχειοσειράς

  Σε περίπτωση σύνδεσης με ανάστροφη πολικότητα καλωδίων DC με ενσωματωμένη ασφάλεια στοιχειοσειράς σε έναν ακροδέκτη σύνδεσης ενδέχεται να προκληθεί φωτιά. Η συνέπεια ενδέχεται να είναι τραυματισμοί από εγκαύματα και ζημιά του μετατροπέα.

  1. Ελέγξτε όλα τα καλώδια DC με ενσωματωμένη ασφάλεια στοιχειοσειράς ως προς τη σωστή πολικότητα.
 6. Βεβαιωθείτε ότι η τάση άνευ φορτίου της Φ/Β γεννήτριας δεν υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.
 7. Συνδέστε τα συναρμολογημένα βύσματα σύνδεσης DC στον μετατροπέα.
 8. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο
 9. Πιέστε προς τα κάτω τον σφιγκτήρα στα μη χρησιμοποιούμενα βύσματα σύνδεσης DC και σπρώξτε το παξιμάδι ρακόρ προς το σπείρωμα.
 10. 853440396
 11. Εισάγετε το πώμα στεγανοποίησης στο βύσμα σύνδεσης DC.
 12. 853441164
 13. Εισάγετε τα βύσματα σύνδεσης DC με πώματα στεγανοποίησης στις αντίστοιχες εισόδους DC στον μετατροπέα.
 14. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο
 15. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα σύνδεσης DC είναι σταθερά συνδεδεμένα με τα πώματα στεγανοποίησης.