Διαδικασία κατά την παραλαβή μιας συσκευής αντικατάστασης


ειδικευμένο προσωπικό

Σε περίπτωση βλάβης μπορεί να είναι αναγκαία η αντικατάσταση του μετατροπέα. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβετε μια συσκευή αντικατάστασης από την SMA Solar Technology AG. Εάν έχετε λάβει μια συσκευή αντικατάστασης, αντικαταστήστε τον ελαττωματικό μετατροπέα με τη συσκευή αντικατάστασης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο.

Διαδικασία:

 • Θέστε εκτός λειτουργίας τον ελαττωματικό μετατροπέα.

 • Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή αντικατάστασης.

 • Αποστείλτε τον ελαττωματικό μετατροπέα.

Θέση ελαττωματικού μετατροπέα εκτός λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την ανύψωση και από πτώση του μετατροπέα

Ο μετατροπέας ζυγίζει 61 kg. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εσφαλμένη ανύψωση και πτώση του μετατροπέα κατά τη μεταφορά ή την ανάρτηση και την αφαίρεση.

 1. Μεταφέρετε τον μετατροπέα πάντα όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο AC από τον μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό, πιέστε προς τα επάνω μέχρι τέρμα τους μοχλούς ασφάλισης και τραβήξτε τους κλώνους από τη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
 3. Πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς ασφάλισης της λωρίδας ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
 4. Αποσυνδέστε ενδεχομένως το καλώδιο για την πρόσθετη γείωση από τον ακροδέκτη γείωσης.
 5. Εάν χρησιμοποιείται το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ή το SMA Power Control Module, αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από τον μετατροπέα.
 6. Εάν είναι συνδεδεμένα και άλλα καλώδια (π.χ. καλώδιο δεδομένων ή καλώδιο δικτύου), αποσυνδέστε τα από τον μετατροπέα.
 7. Αφαιρέστε τυχόν τοποθετημένες διεπαφές από τον μετατροπέα (βλέπε οδηγίες της διεπαφής επικοινωνίας).
 8. Εάν υπάρχουν απαγωγοί υπέρτασης, αφαιρέστε τους απαγωγούς υπέρτασης από τον ελαττωματικό μετατροπέα Αντικατάσταση απαγωγού υπέρτασης).
 9. Κλείστε όλα τα ανοίγματα στο περίβλημα.
 10. Φυλάξτε με ασφάλεια τον αποζεύκτη φορτίου DC, καθώς η συσκευή αντικατάστασης παραδίδεται χωρίς αποζεύκτη φορτίου DC.
 11. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος εγκαυμάτων από τμήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία

  1. Περιμένετε 30 λεπτά πριν αφαιρέστε τον μετατροπέα. Έτσι μπορεί να κρυώσει το περίβλημα και αποφεύγετε εγκαύματα στο σώμα.
 12. Αφαιρέστε τον μετατροπέα κατακόρυφα προς τα επάνω από την επίτοιχη βάση.

Θέση συσκευών αντικατάστασης σε λειτουργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ζημιά του λάστιχου στεγανοποίησης του περιβλήματος σε παγετό

Αν ανοίξετε το προϊόν όταν υπάρχει παγετός, μπορεί να υποστεί ζημιά το λάστιχο στεγανοποίησης του περιβλήματος. Έτσι ενδέχεται να εισχωρήσει υγρασία στο προϊόν και να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

 1. Ανοίγετε το προϊόν μόνο όταν η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους -5°C.
 2. Αν πρέπει να ανοίξετε το προϊόν σε παγετό, απομακρύνετε πριν ανοίξετε το προϊόν τον πιθανό πάγο από το λάστιχο στεγανοποίησης του περιβλήματος (π.χ. λιώνοντάς τον με θερμό αέρα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στοv μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση

Η επαφή με ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στοv μετατροπέα ή να τον καταστρέψει εξαιτίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

 1. Γειώνετε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα.
 1. Συναρμολογήστε τη συσκευή αντικατάστασης και διεξάγετε την ηλεκτρική σύνδεση (βλέπε οδηγίες χρήσης του μετατροπέα).
 2. Τοποθετήστε ενδεχομένως διεπαφές στη συσκευή αντικατάστασης και διεξάγετε τη σύνδεση με τις διεπαφές (βλέπε οδηγίες της διεπαφής).
 3. Τοποθετήστε ενδεχομένως απαγωγούς υπέρτασης στη συσκευή αντικατάστασης Μετέπειτα εγκατάσταση απαγωγών υπέρτασης τύπου ΙΙ).
 4. Εάν στο επάνω καπάκι της συσκευής αντικατάστασης είναι τοποθετημένο ένα αυτοκόλλητο με "Καπάκι μεταφοράς", αντικαταστήστε το επάνω καπάκι του περιβλήματος της συσκευής αντικατάστασης με το επάνω καπάκι του περιβλήματος του ελαττωματικού μετατροπέα:
  • ΚΙΝΔΥΝΟΣ

   Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

   Περιμένετε 20 λεπτά πριν ανοίξετε το επάνω καπάκι του περιβλήματος, ώστε να μπορούν να αποφορτιστούν οι υπολειπόμενες τάσεις.

  • Ξεβιδώστε τις βίδες του επάνω καπακιού του περιβλήματος με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 4) και αφαιρέστε το καπάκι του περιβλήματος.

  • 857448716
  • Τοποθετήστε το επάνω καπάκι του περιβλήματος με τις 6 βίδες και τα γκρόβερ στο περίβλημα και σφίξτε με κλειδί Άλεν (μέγ. 4) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 6 Nm ± 0,3 Nm)

 5. Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό κάλυμμα από πάνω και κλείστε το. Χρησιμοποιήστε το επάνω καπάκι του περιβλήματος του ελαττωματικού μετατροπέα, εάν στο καπάκι του περιβλήματος της συσκευής αντικατάστασης είναι τοποθετημένο ένα αυτοκόλλητο με "Καπάκι μεταφοράς". Οι βίδες από το κάτω καπάκι περιβλήματος πρέπει να προεξέχουν.
 6. 857449868
 7. Σφίξτε και τις 6 βίδες του κάτω καπακιού περιβλήματος με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Τηρώντας τη σειρά αποφεύγετε να βιδωθεί στραβά το καπάκι και να μην στεγανοποιηθεί σωστά το περίβλημα. Συμβουλή: Εάν οι βίδες πέφτουν από το κάτω καπάκι περιβλήματος, τοποθετήστε τη μακριά βίδα στην οπή κάτω στη μέση και τις 5 κοντές βίδες στις υπόλοιπες οπές.
 8. Θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή αντικατάστασης Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα). Τοποθετήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC του ελαττωματικού μετατροπέα ξανά στη συσκευή αντικατάστασης.
 9. Διαμορφώστε τη συσκευή αντικατάστασης (βλέπε εγχειρίδιο χειρισμού του μετατροπέα).
 10. Αντικαταστήστε τη συσκευή αντικατάστασης στο προϊόν επικοινωνίας.

Αποστολή ελαττωματικού μετατροπέα

  857448716
 1. Τοποθετήστε ενδεχομένως το επάνω καπάκι του περιβλήματος με τις 6 βίδες και τα γκρόβερ στο περίβλημα και σφίξτε με κλειδί Άλεν (μέγ. 4) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 6 Nm ± 0,3 Nm)
 2. Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό κάλυμμα από πάνω και κλείστε το. Οι βίδες από το κάτω καπάκι περιβλήματος πρέπει να προεξέχουν.
 3. 857449868
 4. Σφίξτε και τις 6 βίδες του κάτω καπακιού περιβλήματος με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 6 (ροπή σύσφιξης: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Τηρώντας τη σειρά αποφεύγετε να βιδωθεί στραβά το καπάκι και να μην στεγανοποιηθεί σωστά το περίβλημα. Συμβουλή: Εάν οι βίδες πέφτουν από το κάτω καπάκι περιβλήματος, τοποθετήστε τη μακριά βίδα στην οπή κάτω στη μέση και τις 5 κοντές βίδες στις υπόλοιπες οπές.
 5. Συσκευάστε τον ελαττωματικό μετατροπέα στο κουτί της συσκευής αντικατάστασης και οργανώστε την παραλαβή της από την SMA Solar Technology AG.