Διακρίσεις στο έγγραφο


Διάκριση

Χρήση

Παράδειγμα

έντονη γραφή

 • Μηνύματα

 • Συνδέσεις

 • Στοιχεία σε μια επιφάνεια εργασίας

 • Στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε

 • Στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσετε

 • Συνδέστε τους κλώνους στους ακροδέκτες σύνδεσης X703:1 έως X703:6.

 • Καταχωρίστε την τιμή 10 στο πεδίο Λεπτά.

>

 • Συνδέει διάφορα στοιχεία, που πρέπει να επιλέξετε

 • Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία.

[Κουμπί]

[Πλήκτρο]

 • Κουμπί ή πλήκτρο που πρέπει να επιλέξετε ή να πατήσετε

 • Επιλέξτε [Enter].

#

 • Δεσμευτικό θέσης για μεταβλητά στοιχεία (π.χ. ονόματα παραμέτρων)

 • Παράμετρος WCtlHz.Hz#