Kontrol af PV-anlægget for jordslutning


Fagmand

Hvis den røde LED lyser, og hændelsesnumrene 3501, 3601 eller 3701 vises i menuen Events på omformerens brugerflade, kan der være en jordslutning. Den elektriske isolering af PV-anlægget mod jordslutning er defekt eller for lav.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af anlægsdele, der er under spænding, ved en jordslutning

Ved en jordslutning kan anlægsdele være under spænding. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 2. Rør kun ved PV-generatorens kabler ved isoleringen.
 3. Rør ikke ved underkonstruktionen og PV-generatorens stel.
 4. Tilslut ingen PV-strenge med jordslutning til omformeren.
 5. Efter aktiveringen skal du vente 5 minutter, inden du berører dele af PV-anlægget eller produktet.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

Fremgangsmåde:

Udfør følgende handlinger i den nævnte rækkefølge for at kontrollere PV-anlægget for jordslutning. De følgende afsnit viser det præcise forløb.

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning ved hjælp af spændingsmåling.

 • Hvis spændingsmålingen ikke lykkes, kontrollér PV-anlægget for jordslutning ved hjælp af isolationsmodstandsmåling.

Kontrol ved hjælp af spændingsmåling

Kontrollér hver streng i PV-anlægget for jordslutning ved hjælp af følgende fremgangsmåde.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Mål spændingerne:
  • Mål spændingerne mellem pluspolen og jordpotentialet (PE).

  • Mål spændingerne mellem minuspolen og jordpotentialet (PE).

  • Mål spændingerne mellem plus- og minuspolen.
   Hvis følgende resultater foreligger samtidigt, er der en jordslutning i PV-anlægget.

   Alle målte spændinger er stabile.

   Summen af begge spændinger mod jordpotentiale svarer nogenlunde til spændingen mellem plus- og minuspolen.

 3. Hvis der er jordslutning: Find stedet for jordslutningen via forholdet mellem de to målte spændinger, og fjern jordslutningen.
 4. Hvis det ikke er muligt at måle en entydig jordslutning, og meldingen stadig vises, skal isolationsmodstandsmålingen gennemføres.
 5. Tilslut strings uden jordslutning igen til omformeren, og sæt denne i drift igen (se omformerens installationsvejledning).
 6. Stedet for jordslutningen

  Eksemplet viser en jordslutning mellem det andet og det tredje PV-modul.

  5451103500

Kontrol ved hjælp af isolationsmodstandsmåling

Hvis spændingsmålingen ikke giver et tilstrækkeligt svar med hensyn til jordslutningen, kan en måling af isolationsmodstanden give mere præcise resultater.

559183116

Skematisk visning af målingen

Beregning af isolationsmodstanden

Den forventede samlede modstand for PV-anlægget eller for en enkelt streng kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Et PV-moduls præcise isolationsmodstand fås hos modulproducenten eller findes i databladet.

Ved tyndfilmsmoduler kan man dog regne med en gennemsnitsværdi for modstand for et PV-modul på ca. 40 MOhm og ved poly- og monokrystallinske PV-moduler på ca. 50 MOhm pr. PV-modul (se teknisk information "Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants" under www.SMA-Solar.com for yderligere informationer om beregningen af isolationsmodstanden).

Nødvendige apparater:

 • Egnet anordning til sikker afbrydelse og kortslutning

 • Apparat til måling af isolationsmodstanden

Anordning til sikker afbrydelse og kortslutning af PV-generatoren nødvendig

Isolationsmodstandsmålingen kan kun foretages med en egnet anordning til sikker afbrydelse og kortslutning af PV-generatoren. Hvis der ikke findes en egnet anordning, må isolationsmodstandsmålingen ikke gennemføres.

Fremgangsmåde:

 1. Beregn den forventede isolationsmodstand pr. streng.
 2. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 3. Installer kortslutningsanordningen.
 4. Tilslut apparatet til måling af isolationsmodstanden.
 5. Kortslut den første streng.
 6. Indstil prøvespændingen. I den forbindelse skal prøvespændingen ligge så tæt på den maksimale systemspænding for PV-modulerne som muligt, men må ikke overskride denne (se databladet til PV-modulerne).
 7. Mål isolationsmodstanden.
 8. Fjern kortslutningen.
 9. Gennemfør målingen med de øvrige strenge på samme måde.
 10. Hvis en strengs isolationsmodstand afviger tydeligt fra den teoretisk beregnede værdi, er der jordslutning i den pågældende streng.
 11. Slut først strengene med jordslutning til omformeren igen, når jordslutningen er fjernet.
 12. Slut alle andre strenge til omformeren igen.
 13. Sæt omformeren i drift igen.
 14. Hvis omformeren efterfølgende stadig viser en isolationsfejl, kontakt Service Kontakt). Eventuelt er PV-modulerne ikke egnede til omformeren i det aktuelle antal.