Aurinkokennojärjestelmän tarkastaminen maasulun varalta


Ammattiehenkilöstö

Kun punainen LED palaa ja invertterin käyttöliittymän valikossa Events (Tapahtumat) näkyy tapahtumanumero 3501, 3601 tai 3701, voi olla olemassa maasulku. Aurinkokennojärjestelmän sähköeristys maahan on viallinen tai liian vähäinen.

VAARA

Jännitteisten järjestelmänosien koskettaminen maasulun aikana aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun vaaran

Maasulun aikana laitteiston osat voivat olla jännitteisiä. Jännitteisten osien tai kaapelien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Kytke laite jännitteettömäksi ja estä sen kytkeminen päälle ennen kuin laitteeseen suoritetaan töitä.
 2. Aurinkosähkögeneraattorin kaapelia saa koskettaa vain eristysvaipasta.
 3. Aurinkosähkögeneraattorin alarakenteen ja telineen osia ei saa koskettaa.
 4. Aurinkokennoja ei saa liittää vaihtosuuntaimeen maasululla.
 5. Odota aktivoinnin jälkeen 5 minuuttia ennen aurinkokennojärjestelmän osien tai laitteen koskettamista.

VAROITUS

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos ylijännite tuhoaa mittarin

Ylijännite voi vaurioittaa mittaria ja aiheuttaa mittarin kotelon jännitteisyyden. Mittarin jännitteenalaisen kotelon koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Käytä ainoastaan mittareita, joiden tasavirran tulojännitealue on vähintään 1000 V tai korkeampi.

Toimintaohjeet:

Jotta aurinkokennojärjestelmä voidaan tarkastaa maasulun varalta, suorita seuraavat toimet määrätyssä järjestyksessä. Vaihejärjestys on kuvailtu seuraavissa kohdissa.

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä jännitteenmittauksella maasulun varalta.

 • Ellei jännitteenmittaus tuo tulosta, tarkasta aurinkokennojärjestelmä eristysresistanssin mittauksella maasulun varalta.

Tarkastus jännitteenmittauksen avulla

Tarkasta aurinkokennojärjestelmän jokainen ketju seuraavan menettelyn mukaisesti maasulun varalta.

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 2. Jännitteiden mittaus:
  • Mittaa jännitteet plusnavan ja maapotentiaalin (PE) väliltä.

  • Mittaa jännitteet miinusnavan ja maapotentiaalin (PE) väliltä

  • Mittaa jännitteet plus- ja miinusnavan väliltä
   Jos seuraavat tulokset saadaan samanaikaisesti, aurinkokennojärjestelmässä on maasulku.

   Kaikki mitatut jännitteet ovat vakaita.

   Kummankin jännitteen summa maan potentiaalia vasten vastaa lähes plus- ja miinusnavan välistä jännitettä.

 3. Jos on olemassa maasulku, selvitä kummankin mitatun jännitteen suhteen kautta maasulun paikka ja korjaa maasulku.
 4. Ellei selkeää maasulkua voi mitata ja ilmoitus näkyy yhä, mittaa eristysresistanssi.
 5. Ketjut, joissa ei ole maasulkua, voidaan liittää takaisin invertteriin ja invertteri voidaan ottaa jälleen käyttöön (katso invertterin asennusohje).
 6. Maasulun paikka

  Esimerkissä näkyy maasulku toisen ja kolmannen aurinkokennomoduulin välillä.

  5451103500

Tarkastus eristysresistanssin mittauksen avulla

Ellei jännitteenmittaus anna riittävästi viitettä maasulusta, eristysresistanssin mittaus voi antaa tarkempia tuloksia.

559183116

Mittauksen kaaviomainen esitys

Eristysresistanssin laskeminen

Aurinkokennojärjestelmän tai yksittäisten ketjujen odotettava kokonaisresistanssi voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

Aurinkomoduulin tarkka eristysresistanssi voidaan kysyä moduulin valmistajalta tai tarkistaa tietolehdestä.

Aurinkokennomoduulin resistanssin keskiarvoksi voidaan kuitenkin olettaa ohutkerrosmoduuleissa noin 40 MOhm ja moni- ja yksikiteisissä aurinkomoduuleissa noin 50 MOhm aurinkomoduulia kohti (lisätietoa eristysresistanssin laskemisesta on teknisissä tiedoissa ”Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants” (Muiden kuin galvanoidusti eristettyjen aurinkokennojärjestelmien eristysresistanssi (Riso)) osoitteessa www.SMA-Solar.com).

Tarvittavat laitteet:

 • Sopiva laite turvallista erotusta ja oikosulkuun kytkentää varten

 • Eristysresistanssin mittauslaite

Laite aurinkokennon turvalliseen erotukseen ja oikosulkuun kytkentään on välttämätön

Eristysresistanssin mittaus voidaan suorittaa vain sopivalla laitteella, joka erottaa turvallisesti aurinkokennon ja kytkee sen oikosulkuun. Ellei sopivaa laitetta ole käytettävissä, eristysresistanssia ei saa mitata.

Toimintaohjeet:

 1. Laske odotettava eristysresistanssi ketjua kohti.
 2. VAARA

  Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 3. Asenna oikosulkulaite.
 4. Liitä eristysresistanssin mittauslaite.
 5. Kytke ensimmäinen ketju oikosulkuun.
 6. Säädä testausjännite. Testausjännitteen tulee olla mahdollisimman lähellä aurinkokennomoduulin maksimia järjestelmäjännitettä, mutta se ei saa ylittää sitä (katso aurinkomoduulin tietolehti).
 7. Mittaa eristysresistanssi.
 8. Poista oikosulku.
 9. Suorita jäljellä olevien ketjujen mittaus samalla tavalla.
 10. Jos ketjun eristysresistanssi poikkeaa huomattavasti teoreettisesti lasketusta arvosta, kyseisessä ketjussa on maasulku.
 11. Liitä ketjut, joissa on maasulku, invertteriin vasta, kun maasulku on poistettu.
 12. Liitä kaikki muut ketjut takaisin invertteriin.
 13. Ota invertteri jälleen käyttöön.
 14. Jos invertteri ilmoittaa sen jälkeen yhä eristysviasta, ota yhteyttä huoltopalveluun Yhteydenotot). Aurinkokennot eivät mahdollisesti sovellu invertterille nykyisessä määrässään.