Omvormer spanningsvrij schakelen


Vakman

Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht mogen worden, moet deze altijd op de in dit hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld. Houd daarbij altijd de aangegeven volgorde aan.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

Werkwijze:

 1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van alle 3 de fasedraden uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen.
 2. Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, schakel dan eventueel de voedingsspanning van de verbruiker uit.
 3. 853888524
 4. Zet de DC-lastscheider in de stand O.
 5. Wacht tot de leds zijn gedoofd en, indien er een verbruiker op het multifunctionele relais is aangesloten, tot deze verbruiker is uitgeschakeld.
 6. Controleer met een ampèremeettang of alle DC-kabels stroomvrij zijn.
 7. 933136140
 8. Draai de 2 schroeven van de DC-lastscheider met een inbussleutel (SW 3) eruit.
 9. 933136524
 10. Trek de DC-lastscheider onderlangs uit de inrichting.
 11. 853888908
 12. Draai alle 6 de schroeven van de onderste behuizingsdeksel eruit met een inbussleutel (SW 3).
 13. 853889292
 14. Til de onderste deksel vanaf de onderkant omhoog en verwijder hem.
 15. VOORZICHTIG

  Gevaar voor verbranding bij aanraking van de DC-beschermkap.

  De DC-beschermkap kan tijdens gebruik heet worden.

  1. Raak de DC-beschermkap niet aan.
  853889676
 16. Ontgrendel alle DC-connectoren en trek ze eruit. Steek daarbij een schroevendraaier of een speciale gebogen veerklemopener (bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven aan de zijkant en trek de DC-connectoren recht naar onder eruit. Trek hierbij niet aan de kabel.
 17. Controleer of de DC-ingangen van de omvormer spanningsvrij zijn.
 18. 853890060
 19. Wanneer een nulleider is aangesloten, controleer dan de spanningsvrijheid op de AC-klemmenstrook tussen L1 en N, L2 en N en L3 en N met een geschikt meettoestel. Steek hiervoor de meetstaaf van het meettoestel in de ronde opening van de aansluitklem.
 20. Verzeker u er achtereenvolgens met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en PE, L2 en PE en L3 en PE. Steek hiervoor de meetstaaf telkens in de ronde opening van de desbetreffende aansluitklem.
 21. Verzeker u ervan dat er geen spanning staat tussen alle klemmen van het multifunctionele relais en PE van de AC-klemmenstrook.
 22. GEVAAR

  Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer

  De condensatoren in de omvormer hebben 20 minuten nodig om te ontladen.

  1. Wacht 20 minuten voordat u de bovenste behuizingsdeksel opent.
  2. Open de DC-beschermkap niet.
 23. LET OP

  Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

  Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

  1. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.