Podłączanie generatora fotowoltaicznego


Specjalista

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek zwarcia doziemnego po stronie DC w trakcie eksploatacji

Wskutek beztransformatorowej topologii produktu zwarcie doziemne po stronie DC w trakcie eksploatacji może doprowadzić do powstania uszkodzeń, których nie będzie można naprawić. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych nieprawidłową instalacją po stronie DC lub jej uszkodzeniem. Produkt posiada urządzenie zabezpieczające, które sprawdza występowanie zwarcia doziemnego tylko podczas rozruchu. W trakcie eksploatacji produkt nie jest chroniony.

 1. Instalację po stronie DC należy wykonać w prawidłowy sposób i zapewnić, aby w trakcie eksploatacji nie wystąpiło zwarcie doziemne.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 1. Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.

UWAGA

Zagrożenie uszkodzeniem wtyków DC wskutek używania środków do czyszczenia styków lub innych środków czyszczących

Niektóre środki do czyszczenia styków lub środki czyszczące mogą zawierać substancje, które niszczą tworzywo sztuczne we wtykach DC.

 1. Wtyków DC nie wolno czyścić środkami do czyszczenia styków ani innymi środkami czyszczącymi.

Sposób postępowania:

 1. Sprawdzić, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy jest wyłączony w 3 fazach i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.
 2. Sprawdzić, czy w generatorze fotowoltaicznym nie występuje zwarcie do ziemi.
 3. Sprawdzić, czy wtyki DC mają właściwą biegunowość.
 4. Jeśli wtyk DC jest podłączony do przewodu DC o niewłaściwej biegunowości, przygotować nowy wtyk DC. Przewód DC musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.

 5. PRZESTROGA

  Zagrożenie pożarem w przypadku nieprawidłowego podłączenia kabli DC ze zintegrowanym zabezpieczeniem ciągów modułów fotowoltaicznych

  W przypadku nieprawidłowego podłączenia kabli DC ze zintegrowanym zabezpieczeniem ciągów modułów fotowoltaicznych do zacisków przyłączeniowych występuje zagrożenie pożarem. Może to doprowadzić do powstania obrażeń ciała wskutek oparzeń i uszkodzenia falownika.

  1. Sprawdzić prawidłową biegunowość wszystkich kabli DC ze zintegrowanym zabezpieczeniem ciągów modułów fotowoltaicznych.
 6. Sprawdzić, czy napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
 7. Podłączyć do falownika przygotowane wtyki DC.
 8. Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
 9. Wcisnąć zapinkę na nieużywanych wtykach DC i przesunąć nakrętkę złączkową do gwintu.
 10. 853440396
 11. Włożyć zaślepkę uszczelniającą do wtyku DC.
 12. 853441164
 13. Włożyć wtyki DC z zaślepkami uszczelniającymi do odpowiednich wejść DC w falowniku.
 14. Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
 15. Sprawdzić, czy wtyki DC z zaślepkami uszczelniającymi są prawidłowo zamocowane.