Belangrijke veiligheidsaanwijzingen


Handleiding bewaren.

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden altijd in acht genomen moeten worden.

Het product is volgens internationale veiligheidseisen ontworpen en getest. Ondanks een zorgvuldige constructie bestaan, net zoals bij alle elektrische of elektronische apparaten, restgevaren. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DC-kabels staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
 2. Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
 3. Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij het aanraken van een niet geaard PV-paneel of generatorframe

Het aanraken van een niet geaard PV-paneel of generatorframe heeft levensgevaarlijke of dodelijk letsel door elektrische schokken tot gevolg.

 1. Zorg ervoor dat het frame van de PV-panelen, het frame van de generator en elektrisch geleidende oppervlakken volledig geleidend met elkaar verbonden en geaard zijn. Neem daarbij de ter plaatse geldende voorschriften in acht.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van installatiedelen welke onder spanning staan bij een aardlek

Als zich een aardlek voordoet, kunnen onderdelen van de installatie onder spanning staan. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
 2. Pak de kabels van de PV-generator uitsluitend aan de isolatie vast.
 3. Raak de onderdelen van de onderconstructie en het frame van de PV-generator niet aan.
 4. Sluit geen PV-strings met aardlek op de omvormer aan.
 5. Na het vrijschakelen 5 minuten wachten, voordat u onderdelen van de zonnestroominstallatie of het product aanraakt.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij ontbreken van externe scheidingsschakelaar

Op onder spanning staande onderdelen staan hoge spanningen. Het aanraken van onder spanning staande onderdelen leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Installeer tussen het product en het netaansluitpunt een externe scheidingsschakelaar. De externe scheidingsschakelaar moet zich goed toegankelijk in de buurt van het product bevinden.
 2. Schakel voor alle werkzaamheden aan het product de netzijde vrij door middel van een geïnstalleerde scheidingsschakelaar.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door vuur of explosie

In uitzonderlijke gevallen kan in geval van storing intern in het product een ontvlambaar gasmengsel ontstaan. Door schakelhandelingen kan in deze toestand intern in de product een brand of explosie optreden. Dodelijk of levensgevaarlijk letsel door hete of rondvliegende onderdelen kunnen het gevolg zijn.

 1. In geval van storing geen directe handelingen aan de product uitvoeren.
 2. Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot het product hebben.
 3. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit of, wanneer deze als is aangesproken, laat deze uitgeschakeld en beveilig deze tegen herinschakelen.
 4. Werkzaamheden aan de product (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden) alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming) dragen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel door giftige substanties, gassen en stof

In uitzonderlijke situaties kunnen, door beschadigingen aan elektronische componenten, giftige substanties, gassen en stof in het inwendige van de product optreden. Het aanraken van giftige substanties en het inademen van giftige gassen en stoffen kan huidirritatie, bijtwonden, ademhalingsmoeilijkheden en duizeligheid veroorzaken.

 1. Werkzaamheden aan de product (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden) alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming) dragen.
 2. Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot het product hebben.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

Tijdens gebruik kunnen onderdelen van de behuizing heet worden.

 1. Raak tijdens bedrijf uitsluitend de onderste behuizingsdeksel van de omvormer aan.

LET OP

Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst

Als u het product bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken. Daardoor kan vocht het product binnendringen en het product beschadigen.

 1. Open het product alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C komt.
 2. Wanneer het product bij vorst moet worden geopend, verwijder dan voor het openen van het product het ijs dat zich eventueel langs de afdichting van de behuizing heeft gevormd (bijv. door het met warme lucht te ontdooien).

LET OP

Beschadiging van het product door zand, stof en vocht

Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan het product beschadigd raken en kan de functionaliteit worden belemmerd.

 1. Product alleen openen, wanneer de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en de omgeving vrij is van zand en stof.
 2. Product niet tijdens een zandstorm of neerslag openen.
 3. Sluit alle openingen in de behuizing af.

LET OP

Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

 1. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

LET OP

Beschadiging van het product door reinigingsmiddel

Door het gebruik van reinigingsmiddelen kunnen het product en delen van het product beschadigd raken.

 1. Het product en alle delen van het product alleen met een doek schoonmaken die is bevochtigde met schoon water.

De omvormer ondersteunt verschillende firmware-versies teneinde te voldoen aan de uiteenlopende netaansluitbepalingen binnen de EU

De omvormer voldoet met een firmware/versie ≤ 2.99.99.R aan de netaansluitbepalingen, die tot 26.04.2019 binnen de EU gelden. Voor netaansluitbepalingen buiten de EU geldt deze vervaldatum niet en deze blijven dus van toepassing. De omvormer voldoet met een firmware/versie ≥ 3.00.00.R aan de Europese netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631 voor het vastleggen van een netcodex (ook bekend als RfG), die vanaf 26.04.2019 binnen de EU gelden. De omvormer kan op bestelling al af fabriek met een firmware-versie ≥ 3.00.00.R zijn uitgerust. Dat is herkenbaar aan de opdruk "SMA Grid Guard 10.0" en "RfG Firmware for EU countries" op de doossticker. Wanneer deze opdruk niet aanwezig is, is de omvormer uitgerust met een firmware-versie ≤ 2.99.99.R.

 1. Waarborg, dat de omvormer met een firmware-versie is uitgerust, die voor de ter plaatse geldende netaansluitbepalingen geldig is.

Verandering van de namen en eenheden van netwerkparameters teneinde te voldoen aan de netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631 (geldig vanaf 27-4-2019)

Voor het voldoen aan de EU-netaansluitbepalingen (geldig vanaf 27-4-2019) zijn de namen en eenheden van netparameters veranderd. De verandering is geldig vanaf firmwareversie ≥ 3.00.00.R. Namen en eenheden van netparameters bij omvormers met een firmwareversie ≤ 2.99.99.R worden door de verandering niet beïnvloed en blijven dus geldig.