Tärkeitä turvaohjeita


Säilytä opas.

Tämä luku sisältää turvallisuusohjeita, joita on aina noudatettava kaikissa töissä.

Tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat aiheuttaa muita vaaroja huolellisesta rakentamisesta huolimatta. Lue tämä luku huolellisesti henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi ja tuotteen jatkuvan toiminnan takaamiseksi ja noudata joka hetki kaikkia turvaohjeita.

VAARA

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos jännitteistä tasavirtakaapelia kosketetaan

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa valossa korkeaa tasajännitettä, joka ohjautuu tasavirtajohtoihin. Tasavirtakaapelien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Paljaita jännitteisiä osia ja kaapeleita ei saa koskettaa.
 2. Kytke laite jännitteettömäksi ja estä sen kytkeminen päälle ennen kuin laitteeseen suoritetaan töitä.
 3. Käytä kaikissa laitteeseen suoritettavissa töissä sopivia henkilösuojaimia.

VAARA

Maadoittamattoman aurinkokennomoduulin tai generaattorirungon koskettaminen on hengenvaarallista

Maadoittamattoman aurinkokennomoduulin tai generaattorin rungon koskettaminen voi aiheuttaa kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja sähköiskun vuoksi.

 1. Liitä aurinkokennomoduulien runko, generaattorirunko ja sähköisesti johtavat pinnat jatkuvasti johtaen ja maadoita ne. Huomioi tällöin paikan päällä voimassa olevat määräykset.

VAARA

Jännitteisten järjestelmänosien koskettaminen maasulun aikana aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun vaaran

Maasulun aikana laitteiston osat voivat olla jännitteisiä. Jännitteisten osien tai kaapelien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Kytke laite jännitteettömäksi ja estä sen kytkeminen päälle ennen kuin laitteeseen suoritetaan töitä.
 2. Aurinkosähkögeneraattorin kaapelia saa koskettaa vain eristysvaipasta.
 3. Aurinkosähkögeneraattorin alarakenteen ja telineen osia ei saa koskettaa.
 4. Aurinkokennoja ei saa liittää vaihtosuuntaimeen maasululla.
 5. Odota aktivoinnin jälkeen 5 minuuttia ennen aurinkokennojärjestelmän osien tai laitteen koskettamista.

VAROITUS

Tulipalo ja räjähdys aiheuttaa hengenvaaran.

Erittäin harvoin yksittäistapauksissa voi laitteen sisällä syntyä vikatilanteessa syttyvä kaasuseos. Laitteen sisällä voi näissä olosuhteissa kytkentätoimien takia syttyä tulipalo tai sattua räjähdys. Kuumat ja lentävät osat voivat aiheuttaa kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Älä tee laitteelle mitään suoria toimenpiteitä vikatilanteessa.
 2. Varmista, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä laitteen luo.
 3. Kytke AC-johtosuojakytkin pois päältä tai jos se on jo lauennut, jätä kytketyksi pois päältä ja estä uudelleenkäynnistäminen.
 4. Laitteeseen saa suorittaa töitä (esim. vianetsintä, korjaustyöt) vain henkilösuojaimet (esim. suojakäsineet, silmä- ja kasvosuojain ja hengityssuojain) puettuina vaarallisten aineiden käsittelyä varten.

VAROITUS

Myrkylliset aineet, kaasut ja pölyt aiheuttavat tapaturmavaaran

Laitteen sisällä voi yksittäistapauksissa syntyä elektronisten osien vaurioiden vuoksi myrkyllisiä aineita, kaasuja ja pölyjä. Myrkyllisten aineiden koskettaminen sekä myrkyllisten kaasujen ja pölyjen sisäänhengittäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä, syöpymiä, hengitysvaikeuksia ja huonovointisuutta.

 1. Laitteeseen saa suorittaa töitä (esim. vianetsintä, korjaustyöt) vain henkilösuojaimet (esim. suojakäsineet, silmä- ja kasvosuojain ja hengityssuojain) puettuina vaarallisten aineiden käsittelyä varten.
 2. Varmista, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä laitteen luo.

VAROITUS

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos ylijännite tuhoaa mittarin

Ylijännite voi vaurioittaa mittaria ja aiheuttaa mittarin kotelon jännitteisyyden. Mittarin jännitteenalaisen kotelon koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Käytä ainoastaan mittareita, joiden tasavirran tulojännitealue on vähintään 1000 V tai korkeampi.

VARO

Kuumien kotelonosien aiheuttama palovammojen vaara

Kotelonosat voivat kuumentua käytön aikana.

 1. Kosketa käytön aikana vain invertterin kotelon alempaa kantta.

HUOMIO

Kotelotiivisteen vaurioituminen pakkasella

Jos tuote avataan pakkasella, kotelotiiviste voi vaurioitua. Kosteus voi tunkeutua laitteen sisään ja vahingoittaa sitä.

 1. Avaa tuote vain silloin, kun ympäristön lämpötila ei ole alle –5 °C.
 2. Jos tuote on avattava pakkasella, poista ennen tuotteen avaamista kotelotiivisteeseen mahdollisesti muodostunut jää (esim. sulattamalla lämpimän ilman avulla).

HUOMIO

Hiekka, pöly ja kosteus voivat vahingoittaa laitetta

Hiekan, pölyn ja kosteuden pääseminen sisään laitteeseen voi vahingoittaa sitä ja heikentää sen toimintaa.

 1. Laitteen saa avata vain, kun ilmankosteus on raja-arvojen puitteissa eikä ympäristössä ole hiekkaa eikä pölyä.
 2. Laitetta ei saa avata hiekkamyrskyssä eikä sateessa.
 3. Sulje tiiviisti kaikki kotelossa olevat aukot.

HUOMIO

Invertterin vaurioituminen staattisen sähkövarauksen purkautumisen vuoksi

Invertterin elektronisten komponenttien koskettaminen saattaa aiheuttaa staattisen sähkövarauksen purkautumisen, mikä voi johtaa invertterin vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen.

 1. Maadoita itsesi, ennen kuin kosketat komponentteja.

HUOMIO

Puhdistusaineiden aiheuttamat laitevauriot

Puhdistusaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta ja sen osia.

 1. Laite ja kaikki sen osat saa puhdistaa vain kirkkaassa vedessä kostutetulla liinalla.

Invertteri tukee erilaisia laiteohjelmistoversioita EU:n erilaisten verkkoliitäntävaatimusten täyttämiseksi

Invertterin laiteohjelmistoversio ≤ 2.99.99.R noudattaa verkkoliitäntävaatimuksia, jotka ovat EU:ssa voimassa 26.4.2019 saakka. Määräpäivä ei koske EU:n ulkopuolisia verkkoliitäntävaatimuksia, jotka pysyvät edelleen voimassa. Invertterin laiteohjelmistoversio ≥ 3.00.00.R täyttää eurooppalaisen verkkosääntöasetuksen (EU) 2016/631 mukaiset verkkoliitäntämääräykset (tunnetaan myös nimellä RfG), jotka ovat voimassa EU:ssa 26.4.2019 alkaen. Invertteri voidaan varustaa tilauksesta valmiiksi laiteohjelmistoversiolla ≥ 3.00.00.R. Sen tunnistaa paketissa olevasta tarrasta, jossa on tekstit "SMA Grid Guard 10.0" ja "RfG Firmware for EU countries". Jos tarra puuttuu, invertterin laiteohjelmistoversio on ≤ 2.99.99.R.

 1. Varmista, että invertteri sisältää laiteohjelmistoversion, joka pätee paikan päällä voimassa oleviin verkkoliitäntävaatimuksiin.

Verkkoparametrien nimien ja yksiköiden muutos asetuksen (EU) 2016/631 mukaisten verkkoliitäntämääräysten täyttämiseksi (voimassa 27.4.2019 alkaen)

Verkkoparametrien nimiä ja yksiköitä on muutettu EU-verkkoliitäntämääräysten (voimassa 27.4.2019 alkaen) täyttämiseksi. Muutos on voimassa laiteohjelmistoversiosta ≥ 3.00.00.R alkaen. Muutos ei koske verkkoparametrien nimiä ja yksiköitä inverttereissä, joiden laiteohjelmistoversio on ≤ 2.99.99.R, joten ne pysyvät edelleen voimassa.