Vigtige sikkerhedsanvisninger


Opbevar vejledningen.

Dette kapitel indeholder sikkerhedsanvisninger, der altid skal overholdes ved alle arbejder.

Produktet er udviklet og testet i overensstemmelse med internationale sikkerhedskrav. På trods af en omhyggelig konstruktion er der restrisici som ved alle elektriske eller elektroniske apparater. Læs dette kapitel omhyggeligt, og følg til enhver tid alle sikkerhedshenvisningerne, så personskade og materielle skader undgås, og en vedvarende drift af produktet sikres.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af spændingsførende DC-kabler

Ved lysindfald genererer PV-modulerne høj jævnspænding, som findes på DC-kablerne. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende DC-kabler.

 1. Berør ingen fritliggende spændingsførende dele eller kabler.
 2. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 3. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

FARE

Livsfare som følge af elektrisk stød ved berøring af et ikke-jordforbundet PV-modul eller generatorstel

Ved at berøre et PV-modul eller generatorstel uden jordforbindelse kan der opstå elektrisk stød, hvilket kan medføre døden eller livsfarlige kvæstelser.

 1. PV‑modulets ramme, generatorstellet og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af anlægsdele, der er under spænding, ved en jordslutning

Ved en jordslutning kan anlægsdele være under spænding. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 2. Rør kun ved PV-generatorens kabler ved isoleringen.
 3. Rør ikke ved underkonstruktionen og PV-generatorens stel.
 4. Tilslut ingen PV-strenge med jordslutning til omformeren.
 5. Efter aktiveringen skal du vente 5 minutter, inden du berører dele af PV-anlægget eller produktet.

ADVARSEL

Livsfare på grund af brand eller eksplosion

I sjældne situationer kan der i tilfælde af fejl opstå en antændelig gasblanding inde i produktet. Omskiftninger kan i denne tilstand udløse en brand inde i produktet eller en eksplosion. Konsekvensen kan være døden eller livsfarlige kvæstelser på grund af dele, der er varme eller flyver bort.

 1. I tilfælde af fejl må der ikke udføres nogen direkte handlinger på produktet.
 2. Sørg for, at uvedkommende ikke har nogen adgang til produktet.
 3. Slå AC-ledningsbeskyttelsesafbryderen fra, eller lad den være slukket, hvis den allerede er udløst, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 4. Arbejde på produktet (f.eks. fejlsøgning, reparation) må kun udføres med personligt beskyttelsesudstyr til håndteringen af farlige stoffer (f.eks. beskyttelseshandsker, øjen-, ansigts- og åndedrætsværn).

ADVARSEL

Fare for kvæstelse på grund af giftige stoffer, gasser og støv

I sjældne tilfælde kan der som følge af beskadigelser på elektroniske komponenter opstå giftige stoffer, gasser og støv inde i produktet. Berøring af giftige stoffer eller indånding af giftige gasser og giftigt støv kan medføre hudirritationer, ætsninger, åndedrætsbesvær og kvalme.

 1. Arbejde på produktet (f.eks. fejlsøgning, reparation) må kun udføres med personligt beskyttelsesudstyr til håndteringen af farlige stoffer (f.eks. beskyttelseshandsker, øjen-, ansigts- og åndedrætsværn).
 2. Sørg for, at uvedkommende ikke har nogen adgang til produktet.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

FORSIGTIG

Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

Under driften kan kabinetdele blive varme.

 1. Berør kun omformerens nederste kabinetdæksel under driften.

BEMÆRK

Beskadigelse af kabinettætningen ved frost

Hvis produktet åbnes ved frost, kan kabinettætningen blive beskadiget. Dermed kan der trænge fugtighed ind i produktet og beskadige det.

 1. Produktet må kun åbnes, når omgivelsestemperaturen ikke er under -5 °C.
 2. Hvis produktet skal åbnes ved frost, skal en mulig isdannelse på kabinettætningen fjernes, før produktet åbnes (f.eks. ved at smelte isen med varm luft).

BEMÆRK

Produktet kan blive beskadiget af sand, støv og fugt

Hvis der trænger sand, støv og fugt ind, kan produktet blive beskadiget, og funktionen kan blive nedsat.

 1. Åbn kun produktet, hvis luftfugtigheden ligger inden for grænseværdierne, og omgivelserne er fri for sand og støv.
 2. Åbn ikke produktet i tilfælde af sandstorm eller nedbør.
 3. Alle åbninger i kabinettet skal lukkes tæt.

BEMÆRK

Skader på omformeren på grund af elektrostatisk afladning

Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning.

 1. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent.

BEMÆRK

Beskadigelse af produktet på grund af rengøringsmidler

Ved anvendelse af rengøringsmidler kan produktet og produktdele blive beskadiget.

 1. Rengør udelukkende produktet og alle produktdele med en klud fugtet med klart vand.

Omformeren understøtter forskellige firmware-versioner for at overholde forskellige nettilslutningsbestemmelser i EU

Omformeren overholder med en firmware-version ≤ 2.99.99.R nettilslutningsbestemmelserne, der er gyldige i EU indtil 26.04.2019. Nettilslutningsbestemmelser uden for EU er ikke berørt af skæringsdatoen og er således fortsat gyldige. Omformeren overholder med en firmware-version ≥ 3.00.00.R de europæiske nettilslutningsbestemmelser iht. EU-forordningen 2016/631 om fastlæggelse af netregler (også kendt som RfG), der har været gyldige i EU siden 26.04.2019. Omformeren kan afhængigt af bestilling være udstyret med en firmware-version ≥ 3.00.00.R fra fabrikkens side. Det kan aflæses af teksten "SMA Grid Guard 10.0" og "RfG Firmware for EU countries" på kassens mærkat. Hvis denne tekst ikke er til stede, er omformeren udstyret med en firmware-version ≤ 2.99.99.R.

 1. Sørg for, at omformeren er udstyret med en firmware-version, der er gyldig for de lokalt gældende nettilslutningsbestemmelser.

Ændring af netparametres navne og enheder til overholdelse af nettilslutningsbestemmelserne iht. EU-forordning 2016/631 (gældende siden 27.4.2019)

Til overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende siden 27.4.2019) er netparametres navne og enheder ændret. Ændringen er gyldig fra og med firmware-version ≥ 3.00.00.R. Navne og enheder for netparametre ved omformere med en firmware-version ≤ 2.99.99.R er ikke berørt af ændringen og er således fortsat gyldige.