Välja konfigurationsalternativ


Kvalificerad personal

Efter att du har ställt in lösenordet för användargrupperna installatör och användare öppnas sidan Konfigurera växelriktare.

2827968652

Uppbyggnad för sidan Konfigurera växelriktare

Position

Beteckning

Betydelse

A

Utrustningsinformation

Ger följande information:

 • Utrustningsnamn

 • Växelriktarens serienummer

 • Växelriktarens firmwareversion

B

Användarinformation

Ger kort information om de angivna konfigurationsalternativen

C

Hoppa över konfiguration

Ger möjlighet att hoppa över konfigurationen av växelriktaren och komma direkt till användargränssnittet (rekommenderas ej)

D

Urvalsfält

Här går det att välja att den visade sidan inte visas längre när man öppnar användargränssnittet igen.

E

Konfigurationsalternativ

Ger möjlighet att välja de olika konfigurationsalternativen

Konfigurationsalternativ:

På sidan Konfigurera växelriktare finns olika konfigurationsalternativ. Välj ett alternativ och gör såsom beskrivs nedan för det valda alternativet. SMA Solar Technology AG rekommenderar att konfigurationen genomförs med installationsassistent. Därigenom säkerställs att alla relevanta parametrar för optimal drift av växelriktaren ställs in.

 • Överta konfiguration från fil

 • Konfiguration med installationsassistent (rekommenderas)

 • Manuell konfiguration

Lägga in inställningarna

En timglassymbol på användargränssnittet visar att de gjorda inställningarna sparas. Uppgifterna överförs och läggs in direkt i växelriktaren om likspänningen är tillräcklig. Om likspänningen är för låg (t.ex. på kvällen) sparas visserligen inställningarna men de kan inte överföras direkt till växelriktaren och läggas in i växelriktaren. Så länge växelriktaren ännu inte har tagit emot och lagt in inställningarna visas fortfarande timglassymbolen på användargränssnittet. Inställningarna läggs in när det finns tillräckligt med likspänning och växelriktaren startar om. När timersymbolen visas på användargränssnittet har inställningarna sparats. Inställningarna tappas inte. Du kan logga ut från användargränssnittet och lämna anläggningen.

Överta konfiguration från fil

Du kan överta konfigurationen av växelriktaren från en fil. Det måste då finnas en växelriktarkonfiguration sparad i en fil.

Tillvägagångssätt:

 1. Välj konfigurationsalternativ Överta konfiguration från fil.
 2. Välj [Sök...] och välj den önskade filen.
 3. Välj [Importera fil].

Konfiguration med installationsassistent (rekommenderas)

Tillvägagångssätt:

 1. Välj konfigurationsalternativ Konfiguration med installationsassistent.
 2. Installationsassistenten öppnas.
 3. Följ stegen i installationsassistenten och gör inställningarna för din anläggning.
 4. För varje gjord inställning i ett steg väljer du [Spara och fortsätt].
 5. I det sista steget visas alla gjorda inställningar i en sammanfattning.
 6. För att korrigera gjorda inställningar, välj [Bakåt], navigera till det önskade steget, korrigera inställningarna och välj [Spara och fortsätt].
 7. När alla inställningar är korrekta, välj [Fortsätt] i sammanfattningen.
 8. För att spara inställningarna i en fil, välj [Export summary] och spara filen i din terminal.
 9. För att exportera alla parametrar och deras inställningar, välj [Exportera alla parametrar]. På så sätt exporteras alla parametrar och deras inställningar till en HTML-fil.
 • Startsidan för användargränssnittet öppnas.

Manuell konfiguration

Du kan konfigurera växelriktaren manuellt genom att ställa in de önskade parametrarna.

Tillvägagångssätt:

 1. Välj konfigurationsalternativet Manuell konfiguration.
 2. Menyn Utrustningsparametrar öppnas i användargränssnittet och alla befintliga parametergrupper för växelriktaren visas.
 3. Välj [Redigera parametrar].
 4. Välj den önskade parametergruppen.
 5. Alla parametrar som finns i parametergruppen visas.
 6. Ställ in önskade parametrar.
 7. Välj [Spara alla].
 • Växelriktarens parametrar är inställda.