Vælg konfigurationsmulighed


Fagmand

Når du har tildelt passwordet for brugergrupperne Installer og User, åbnes siden Configure inverter.

2827968652

Opbygning af siden Konfiguration af omformer

Position

Betegnelse

Betydning

A

Enhedsinformationer

Giver følgende informationer:

 • Enhedsnavn

 • Omformerens serienummer

 • Omformerens firmwareversion

B

Brugerinformationer

Giver korte informationer om de anførte konfigurationsmuligheder

C

Spring konfiguration over

Giver mulighed for at springe konfigurationen af omformeren over og gå direkte til brugerfladen (anbefales ikke)

D

Valgfelt

Giver mulighed for at vælge, at den viste side ikke skal vises mere, når brugerfladen åbnes igen.

E

Konfigurationsmuligheder

Giver mulighed at vælge forskellige konfigurationsmuligheder

Konfigurationsmuligheder:

På siden Konfiguration af omformer får du forskellige konfigurationsmuligheder præsenteret. Vælg en af mulighederne, og gør som beskrevet i det følgende for den enkelte mulighed. SMA Solar Technology AG anbefaler at udføre konfigurationen med installationsassistenten. Dermed sikrer du, at alle relevante parametre indstilles til optimal drift med omformeren.

 • Overtagelse af konfiguration fra fil

 • Konfiguration med installationsassistent (anbefalet)

 • Manuel konfiguration

Overtagelse af indstillingerne

Når foretagne indstillinger gemmes, vises det med et timeglassymbol på brugerfladen. Data overføres direkte til omformeren og overtages, hvis der er tilstrækkelig DC-spænding. Hvis DC-spændingen er for lav (f.eks. om aftenen), gemmes indstillingerne ganske vist, men de kan ikke overføres direkte til og overtages af omformeren. Så længe omformeren endnu ikke har modtaget og overtaget indstillingerne, vises timeglassymbolet fortsat på brugerfladen. Indstillingerne overtages, når der er tilstrækkelig DC-spænding, og omformeren genstarter. Når timeglassymbolet vises på brugerfladen, er indstillingerne blevet gemt. Indstillingerne går ikke tabt. Du kan logge af brugerfladen og forlade anlægget.

Overtagelse af konfiguration fra fil

Du kan overtage omformerkonfigurationen fra en fil. Det kræver, at der er gemt en omformerkonfiguration i en fil.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg konfigurationsmulighed [Adopting the configuration from a file].
 2. Vælg [Browse...], og vælg den ønskede fil.
 3. Vælg [Import file].

Konfiguration med installationsassistent (anbefalet)

Fremgangsmåde:

 1. Vælg konfigurationsmuligheden [Configuration with installation assistant].
 2. Installationsassistenten åbnes.
 3. Følg installationsassistentens trin, og foretag de indstillinger, der passer til dit anlæg.
 4. For hver indstilling, der er foretaget, skal du vælge [Save and next].
 5. I det sidste trin sammenfattes alle foretagne indstillinger.
 6. For at rette foretagne indstillinger: Vælg [Back], naviger frem til det ønskede trin, ret indstillingerne, og vælg [Save and next].
 7. Når alle indstillinger er korrekte, vælges [Continue] i sammenfatningen.
 8. For at gemme indstillingerne i en fil vælges [Export the summary], og filen gemmes på din slutenhed.
 9. For at eksportere alle parametre og deres indstillinger vælges [Export all parameters]. Dermed eksporteres alle parametre og deres indstillinger i en HTML-fil.
 • Brugerfladens startside åbnes.

Manuel konfiguration

Du kan konfigurere omformeren manuelt ved at indstille de ønskede parametre.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg konfigurationsmuligheden [Manual configuration].
 2. Menuen Device Parameters i brugerfladen åbnes, og omformerens eksisterende parametergrupper vises.
 3. Vælg [Editing Parameters].
 4. Vælg den ønskede parametergruppe.
 5. Alle eksisterende parametre under parametergruppen vises.
 6. Indstil de ønskede parametre.
 7. Vælg [Save all].
 • Omformerens parametre er indstillet.