Forudsætninger for monteringen


Krav til monteringsstedet:

ADVARSEL

Livsfare på grund af brand eller eksplosion

På trods af en omhyggelig konstruktion kan der opstå brand i forbindelse med elektriske apparater. Det kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

 1. Produktet må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer eller brændbare gasser.
 2. Produktet må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion.
 • Det er ikke tilladt at foretage monteringen på en stolpe.

 • Underlagsmaterialet skal være fast (f.eks. beton eller murværk). Ved montering på gipsplader eller lignende udvikler produktet vibrationer, som kan høres under driften og kan være generende.

 • Monteringsstedet skal være utilgængeligt for børn.

 • Monteringsstedet skal være egnet til produktets vægt og dimensioner Tekniske data).

 • Monteringsstedet må ikke være udsat for direkte solindstråling. Direkte solindstråling på produktet kan medføre, at de ydre kunststofdele ældes for tidligt, og for kraftig opvarmning. Produktet reducerer sin ydelse ved for kraftig opvarmning for at forhindre en overophedning.

 • Monteringsstedet skal altid være frit og sikkert tilgængeligt, uden at det er nødvendigt med yderligere hjælpemidler (f.eks. stilladser eller lifter). Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige.

 • Klimabetingelserne skal overholdes Tekniske data).

 • For at sikre en optimal drift skla omgivelsestemperaturen ligge mellem -25 °C og 40 °C.

Tilladte og ikke-tilladte monteringspositioner:

 • Produktet må kun monteres i en tilladt position. Derved er det sikret, at der ikke kan trænge fugt ind i produktet.

 • Produktet skal monteres, så du kan aflæse LED-signalerne uden problemer.

436392588

Tilladte og ikke-tilladte monteringspositioner

Mål til montering:

4285119756

Fastgørelsespunkternes position (målangivelser i mm)

Anbefalede afstande:

Hvis de anbefalede afstande overholdes, sikres der en tilstrækkelig bortledning af varme. Derved forhindrer du en ydelsesreduktion på grund af for høj temperatur.

 • De anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande skal overholdes.

 • Hvis der skal monteres flere produkter i områder med høje omgivelsestemperaturer, skal afstandene mellem produkterne forøges, og der skal sørges for tilstrækkeligt frisk luft.

498136972

Anbefalede afstande (målangivelser i mm)