Symbolen op het product


Symbool

Toelichting

Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats

Dit symbool geeft aan dat het product extra moet worden geaard als ter plaatse een extra aarding of een potentiaalvereffening vereist is.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Het product werkt met hoge spanningen.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Het product kan tijdens gebruik heet worden.

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer, wachttijd van 5 minuten aanhouden.

Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen die levensgevaarlijke elektrische schokken kunnen veroorzaken.

Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in dit document beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld.

Documentatie in acht nemen

Neem alle met het product meegeleverde documentatie in acht.

Omvormer

Samen met de groene led geeft het symbool de bedrijfstoestand van omvormer aan.

Documentatie in acht nemen

Samen met de rode led geeft het symbool een fout aan.

Geen functie

Driefasige wisselstroom met nulleider

Gelijkstroom

Het product heeft geen galvanische scheiding.

WEEE-markering

Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de op de installatielocatie geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht.

Het product is geschikt voor buitenmontage.

Beschermingsgraad IP65

Het product is beschermd tegen binnendringen van stof en tegen water, dat vanuit elke richting als straal tegen de behuizing is gericht.

CE-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

RoHS-markering

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische normen.

Het product voldoet aan de Marokkaanse veiligheids- en EMC-voorschriften voor elektrische producten.