Amacına uygun kullanım


Sunny Tripower, FV dizenin doğru akımını şebeke uyumlu üç fazlı alternatif akıma çeviren ve üç fazlı alternatif akımı elektrik şebekesine besleyen, 2 MPP izleyicili transformatörsüz bir FV eviricidir.

Ürün açık ve kapalı alanda kullanıma uygundur.

Ürün sadece, IEC 61730 uyarınca koruma sınıfı II, uygulama sınıfı A olan FV modülleri ile çalıştırılabilir. Kullanılan FV modülleri, bu ürün ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

Topraklamaya karşı büyük kapasiteli FV modülleri sadece, bağlantı kapasiteleri 3,5 μF'ın üzerinde değilse kullanılabilir (Bağlantı kapasitesinin belirlenmesi ilişkin bilgiler için bkz. www.SMA-Solar.com web adresinde "Leading Leakage Currents" (Kapasitif sızıntı akımları) teknik bilgisi).

İzin verilen işletim aralığına ve tüm bileşenlerin kurulum şartlarına mutlaka uyulması gerekir.

Ürün sadece, izin verildiği veya SMA Solar Technology AG ile şebeke işleticisi tarafından onaylandığı ülkelerde kullanılabilir.

Ürün Avustralya pazarı için de onaylanmıştır ve Avustralya'da kullanılabilir. DRM desteği talep edildiği takdirde, evirici sadece bir Demand Response Enabling Device (DRED) ile birlikte kullanılabilir. Bu sayede eviricinin, şebeke işletmecisinin etkin güç sınırlamasıyla ilgili komutlarını her türlü durumda dönüştürdüğünden emin olursunuz. Evirici ile Demand Response Enabling Device'ın (DRED) aynı ağa bağlanmış ve eviricinin Modbus arabiriminin etkinleştirilmiş ve ayrıca TCP sunucusunun ayarlanmış olması zorunludur.

SMA ürünlerini sadece, ekte bulunan dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda ve kullanım yerinde geçerli kanun, talimatname, kural ve normlara uyarak kullanın. Başka türlü kullanım, maddi hasara veya yaralanmalara neden olabilir.

SMA ürünlerine müdahale yapılmasına, örn. değişikliklere ve tadilatlara, sadece SMA Solar Technology AG'nin yazılı kesin onayıyla izin verilir. Yetkisiz müdahaleler, garanti ve tazmin taleplerinin ortadan kalkmasına ve ayrıca kural olarak işletim izninin iptaline yol açar. Bu tür müdahalelerden kaynaklanan hasarlarda, SMA Solar Technology AG'nin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Ürünün, amacına uygun kullanımda açıklananların dışında kalan her türlü kullanımı, amacına aykırı olarak kabul edilir.

Ekte bulunan dokümanlar, ürünün bir parçasıdır. Dokümanlar okunmalı, dikkate alınmalı ve her zaman kolay erişilebilecek kuru bir yerde saklanmalıdır.

Bu doküman, ürünün kurulumu, elektrik güvenliği ve kullanımıyla ilgili geçerli olan hiçbir bölgesel, eyaletsel ya da ulusal kanun, kural ya da norm yerine geçmemektedir. Ürünün kurulumuyla ilgili olarak, bu kanun ya da talimatlara riayet edilmesi ya da edilmemesi konusunda SMA Solar Technology AG hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Etiket her zaman, ürünün üzerinde takılı olmalıdır.