Konfigurowanie urządzeń Modbus


Podłączone urządzenia Modbus można zastosować jako liczniki danych dotyczących wygenerowania i zużycia w punkcie przyłączenia do sieci lub do monitorowania energii. W tym celu można zastosować wstępnie zdefiniowane profile Modbus, samodzielnie utworzone profile Modbus lub profil Modbus SunSpec. Profile Modbus są następnie przyporządkowywane do urządzeń Modbus.

Adresu IP urządzeń Modbus

W instalacjach z urządzeniami Modbus wszystkim urządzeniom Modbus należy przypisać statyczne adresy IP. Odpowiednie adresy IP można przypisać urządzeniom Modbus z zasobu wolnych adresów w segmencie sieci ręcznie lub dynamicznie za pośrednictwem serwera DHCP.

W przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP w routerze należy aktywować protokół DHCP (patrz instrukcja obsługi routera). Przy tym upewnić się, że urządzeniom Modbus nie przyporządkowano zmiennych adresów IP; ponieważ muszą one posiadać zawsze ten sam adres IP.

Dotyczy to również modułów Data Manager, które są stosowane jako urządzenia podrzędne (slave).

Tworzenie nowego profilu Modbus

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Zarządzanie urządzeniami.
 3. Wybierz przycisk .
 4. Wybierz Urządzenia Modbus i potwierdź, naciskając [Dalej].
 5. Wybierz Zarządzanie własnymi profilami Modbus.
 6. Wybierz Tworzenie nowego profilu Modbus.
 7. Wypełnij pola wpisowe i wybierz [Zapisz].

Rejestrowanie nowego urządzenia Modbus i przyporządkowywanie nowego profilu Modbus

Warunek:

 • Urządzenia Modbus muszą być uruchomione i połączone z modułem Data Manager.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Zarządzanie urządzeniami.
 3. Wybierz przycisk .
 4. Wybierz Urządzenia Modbus i potwierdź, naciskając [Dalej].
 5. Wypełnij pola wpisowe i potwierdź, naciskając [Dalej].
 6. Urządzenia Modbus dostępne w instalacji zostają wyszukane i wyświetlają się.
 7. Wybierz urządzenia Modbus, które mają być dodane do instalacji i wybierz [Zapisz].
 • Podłączone urządzenie Modbus można zastosować jako licznik produkcji i zużycia energii w punkcie przyłączenia do sieci, do monitorowania energii lub jako czujnik prędkości wiatru, nasłonecznienia i temperatury.

Profil Modbus SunSpec

Produkt obsługuje poprzez interfejs klienta Modbus (Modbus TCP/RTU) znormalizowany profil SunSpec Modbus. Podłączone urządzenia Modbus muszą być zgodne ze specyfikacją SunSpec (patrz instrukcja producenta). Obsługiwane są dane obligatoryjne następujących modeli SunSpec:

Common Model:

 • 1, 11, 12

Falownik fotowoltaiczny:

 • 101, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 160

Liczniki energii:

 • 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 214