Konfigurowanie urządzeń Modbus


Podłączone urządzenia Modbus można zastosować jako liczniki danych dotyczących wygenerowania i zużycia w punkcie przyłączenia do sieci lub do monitorowania energii. W tym celu można zastosować wstępnie zdefiniowane profile Modbus, samodzielnie utworzone profile Modbus lub profil Modbus SunSpec. Profile Modbus są następnie przyporządkowywane do urządzeń Modbus.

Adresu IP urządzeń Modbus

W instalacjach z urządzeniami Modbus wszystkim urządzeniom Modbus należy przypisać statyczne adresy IP. Odpowiednie adresy IP można przypisać urządzeniom Modbus z zasobu wolnych adresów w segmencie sieci ręcznie lub dynamicznie za pośrednictwem serwera DHCP.

W przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP w routerze należy aktywować protokół DHCP (patrz instrukcja obsługi routera). Należy przy tym upewnić się, że urządzeniom Modbus nie przyporządkowano zmiennych adresów IP, lecz ten sam adres IP (statyczny DHCP).

Dotyczy to również modułów Data Manager, które są stosowane jako urządzenia podrzędne (slave).

Tworzenie nowego profilu Modbus

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Zarządzanie urządzeniami.
 3. Wybierz przycisk .
 4. Wybierz Urządzenia Modbus i potwierdź, naciskając [Dalej].
 5. Wybierz Zarządzanie własnymi profilami Modbus.
 6. Wybierz Tworzenie nowego profilu Modbus.
 7. Wypełnij pola wpisowe i wybierz [Zapisz].

Rejestrowanie nowego urządzenia Modbus i przyporządkowywanie nowego profilu Modbus

Warunek:

 • Urządzenia Modbus muszą być uruchomione i połączone z modułem Data Manager.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Zarządzanie urządzeniami.
 3. Wybierz przycisk .
 4. Wybierz Urządzenia Modbus i potwierdź, naciskając [Dalej].
 5. Wypełnij pola wpisowe i potwierdź, naciskając [Dalej].
 6. Urządzenia Modbus dostępne w instalacji zostają wyszukane i wyświetlają się.
 7. Wybierz urządzenia Modbus, które mają być dodane do instalacji i wybierz [Zapisz].
 • Podłączone urządzenie Modbus można zastosować jako licznik produkcji i zużycia energii w punkcie przyłączenia do sieci, do monitorowania energii lub jako czujnik prędkości wiatru, nasłonecznienia i temperatury.

Profil Modbus SunSpec

Produkt obsługuje poprzez interfejs klienta Modbus (Modbus TCP/RTU) znormalizowany profil SunSpec Modbus. Podłączone urządzenia Modbus muszą być zgodne ze specyfikacją SunSpec (patrz instrukcja producenta). Obsługiwane są dane obligatoryjne następujących modeli SunSpec:

Common Model:

 • 1, 11, 12

Falownik fotowoltaiczny:

 • 101, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 160

Liczniki energii:

 • 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 214