Grupa docelowa


Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:

  • Wykształcenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów IT

  • Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas montażu, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Znajomość odnośnych przepisów, norm i dyrektyw

  • Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa