Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Przy wykonywaniu prac przy obwodzie zasilania należy mieć na uwadze, iż w razie usterki na produkcie mogą występować niebezpieczne napięcia. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

 1. W przypadku zasilaczy ze stałym przyłączem elektrycznym poza zasilaczem należy zamontować urządzenie rozłączające (np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy).
 2. W przypadku zasilaczy z wtyczką należy zapewnić, aby gniazdo do podłączenia zasilacza znajdowało się w jego pobliżu.
 3. Należy zapewnić łatwy dostęp w każdej chwili do urządzenia rozłączającego i gniazda do podłączenia zasilacza.

PRZESTROGA

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym

Podczas eksploatacji produkt emituje promieniowanie elektromagnetyczne, które może zakłócać pracę innych urządzeń i aktywnych implantów (np. rozruszników serca).

 1. Nie wolno przebywać przez dłuższy czas w odległości od produktu mniejszej niż 20 cm (8 in).

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez wodę kondensacyjną

Przy przenoszeniu produktu z zimnego do ciepłego miejsca może się w nim pojawić woda kondensacyjna. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub mieć negatywny wpływ na jego działanie.

 1. Przy dużych różnicach temperatury należy poczekać z podłączeniem produktu do zasilania, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.
 2. Zadbać o to, aby produkt był suchy.

UWAGA

Manipulowanie danymi instalacji fotowoltaicznej w sieciach

Obsługiwane produkty firmy SMA można połączyć z internetem. Przy aktywnym połączeniu z internetem istnieje niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do danych instalacji fotowoltaicznej przez osoby nieupoważnione i manipulowania nimi.

 1. Należy stworzyć zaporę sieciową.
 2. Zamknięcie nieużywanych złączy sieciowych.
 3. Jeśli jest to zupełnie nieodzowne, zdalny dostęp powinien być możliwy tylko za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN).
 4. Nie stosować przekierowania portów. Dotyczy to również stosowanych portów Modbus.
 5. Elementy instalacji oddzielić od innych urządzeń sieciowych (wykonać segmentację sieci).

UWAGA

Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

 1. Firma SMA Solar Technology AG zaleca, aby w instalacjach zawierających maksymalnie 5 produktów SMA korzystać z abonamentu internetowego o miesięcznym limicie transferu danych wynoszącym przynajmniej 1 GB.
 2. Firma SMA Solar Technology AG zaleca, aby w instalacjach zawierających maksymalnie 50 produktów SMA korzystać z abonamentu internetowego o miesięcznym limicie transferu danych wynoszącym przynajmniej 3 GB.
 3. SMA Solar Technology AG zaleca dla stałego łącza internetowego szybkość transmisji danych wynoszącą co najmniej 10 Mbps.

Instalacja elektryczna (dotyczy Ameryki Północnej)

Instalację należy wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami, regulacjami, przepisami i normami (np. National Electrical Code® ANSI/NFPA 70 lub Canadian Electrical Code® CSA-C22.1.).

 1. Przed podłączeniem produktu do publicznej sieci elektroenergetycznej należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci przesyłowej. Podłączenie produktu do sieci wolno wykonywać wyłącznie specjalistom.
 2. Kable lub przewody przyłączeniowe nie mogą być uszkodzone.

Zalecenie stosowania serwera DHCP

Serwer DHCP automatycznie przypisze urządzeniom w lokalnej sieci odpowiednie ustawienia sieciowe. Eliminuje to konieczność ręcznej konfiguracji sieci. W lokalnej sieci rolę serwera DHCP pełni zazwyczaj router internetowy. W przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP w lokalnej sieci w routerze internetowym należy aktywować protokół DHCP (patrz instrukcja obsługi routera). Aby po ponownym uruchomieniu uzyskać taki sam adres IP z routera internetowego, należy ustawić adresowanie MAC.

W sieciach bez serwera DHCP podczas pierwszego rozruchu należy przypisać wszystkim integrowanym urządzeniom sieciowym odpowiednie adresy IP, wybierając je spośród adresów dostępnych dla danego segmentu sieci.

Adresu IP urządzeń Modbus

W instalacjach z urządzeniami Modbus wszystkim urządzeniom Modbus należy przypisać statyczne adresy IP. Odpowiednie adresy IP można przypisać urządzeniom Modbus z zasobu wolnych adresów w segmencie sieci ręcznie lub dynamicznie za pośrednictwem serwera DHCP.

W przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP w routerze należy aktywować protokół DHCP (patrz instrukcja obsługi routera). Przy tym upewnić się, że urządzeniom Modbus nie przyporządkowano zmiennych adresów IP; ponieważ muszą one posiadać zawsze ten sam adres IP.

Dotyczy to również modułów Data Manager, które są stosowane jako urządzenia podrzędne (slave).

Uzupełnienie danych po przerwie w komunikacji

W przypadku przerwania transmisji danych pomiędzy modułem Data Manager a produktami firmy SMA podłączonymi za pośrednictwem sieci SMA Speedwire dane za okres przerwy w komunikacji zostaną wywołane w terminie późniejszym. Maksymalny okres przerwy w komunikacji, dla którego dane zostaną wywołane, wynosi 7 dni. Aktualne dane z nowo podłączonych produktów firmy SMA zostaną przesyłane dopiero po uruchomieniu modułu Data Manager. Historyczne dane z produktów SMA są dostępne wyłącznie na interfejsie użytkownika produktu firmy SMA.

Możliwe przyczyny przerwy w transmisji danych:

 1. Usterki magistrali SMA Speedwire
 2. Zresetowanie podłączonych produktów firmy SMA przez okres wielu godzin
 3. Brak zasilania prądem.