Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem


Moduł SMA Data Manager M jest rejestratorem danych, który służy jako brama sieciowa instalacji oraz moduł sterowania energią. SMA Data Manager M umożliwia integrację części instalacji i systemów fotowoltaicznych z infrastrukturą firmy SMA. Obejmuje to producentów energii i odbiorców energii, moduły we/wy oraz liczniki. SMA Data Manager M jest przeznaczony do instalacji o maksymalnej mocy fotowoltaicznej lub łącznej mocy akumulatorów wynoszącej 2,5 MVA. SMA Data Manager M obsługuje przy tym komunikację z nawet 50 urządzeniami takimi jak falowniki fotowoltaiczne, falowniki wyspowe, liczniki energii i moduły we/wy.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków.

Produkt spełnia wymogi UE dotyczące przyłączenia do sieci zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/631.

Należy bezwarunkowo przestrzegać dozwolonego zakresu roboczego oraz wymagań związanych z instalacją dla wszystkich komponentów.

Produkty firmy SMA wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z ustawami, regulacjami, przepisami i normami obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktów w inny sposób może spowodować szkody osobowe lub materialne.

Wprowadzanie zmian w produktach firmy SMA, na przykład poprzez ich modyfikację lub przebudowę, wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA Solar Technology AG w formie pisemnej. Wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy SMA Solar Technology AG za szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian.

Użytkowanie produktów w sposób inny niż określony w punkcie „Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem” jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać, przestrzegać ich treści i przechowywać w suchym i dostępnym w dowolnym momencie miejscu.

Niniejszy dokument nie zastępuje krajowych, regionalnych, krajowych przepisów lub przepisów obowiązujących na szczeblu innych jednostek administracji państwowej ani przepisów lub norm w zakresie instalacji, bezpieczeństwa elektrycznego i użytkowania produktu. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie, względnie nieprzestrzeganie tych przepisów lub regulacji w związku z instalacją produktu.

Tabliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez cały czas.