Złącza i funkcje


Produkt może posiadać na wyposażeniu następujące złącza i funkcje, które można również doposażyć w przyszłości. Przy tym dostępność funkcji zależy od wersji produktu oraz posiadanych opcji dodatkowych.

Dalsze informacje dotyczące obecnych i planowanych funkcji patrz strona produktowa dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com.

Interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania

Produkt jest wyposażony seryjnie w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem użytkownika do konfiguracji i monitorowania produktu.

Interfejs użytkownika w produkcie można otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej przy aktywnym połączeniu z urządzeniem końcowym (np. komputerem lub tabletem).

Podłączone produkty SMA można konfigurować i uruchamiać za pośrednictwem interfejsu użytkownika produktu.

Punkt dostępu WLAN

Produkt jest wyposażony seryjnie w interfejs WLAN. 2-krotne stuknięcie w produkt powoduje aktywowanie punktu dostępu WLAN, który służy do połączenia produktu z urządzeniem końcowym (np. komputerem lub tabletem). W ten sposób można dokonać uruchomienia i konfiguracji na miejscu niezależnie od sieci przewodowej poprzez bezpośrednie połączenie WLAN.

SMA Speedwire

Produkt posiada jako seryjne wyposażenie moduł SMA Speedwire. SMA Speedwire jest technologią komunikacji opartą na standardzie sieci komputerowej Ethernet. Szybkość transmisji danych przy stosowaniu technologii SMA Speedwire wynosi100 Mbps, co zapewnia optymalną komunikację pomiędzy urządzeniami Speedwire w instalacji.

Produkt obsługuje szyfrowaną komunikację w instalacji za pomocą SMA Speedwire Encrypted Communication. Aby móc korzystać w instalacji z szyfrowania Speedwire, wszystkie urządzenia Speedwire z wyjątkiem licznika SMA Energy Meter muszą obsługiwać funkcję SMA Speedwire Encrypted Communication.

Dashboard

Na pulpicie (dashboard) interfejsu użytkownika znajdują się widżety, które w czytelny sposób przedstawiają informacje na temat produktu, instalacji i jej komponentów. Przy tym prezentacja na dashboardzie może być różna zależnie od zakresu funkcji instalacji i uprawnień użytkowników.

Informacje jak prognoza zysków, prezentacja instalacji składowych oraz porównanie falowników są dostępne za pośrednictwem rozszerzonych funkcji na Sunny Portal.

Modbus

Produkt jest wyposażony w dwa złącza Modbus. Jednym złączem można sterować poprzez Ethernet (Modbus TCP), a drugim poprzez RS485 (Modbus RTU).

Interfejsy Modbus mają następujące funkcje:

  • Zdalne wyszukiwanie wartości pomiarowych

  • Podawanie wartości zadanych do sterowania instalacją

Interfejsy Modbus mogą spełniać funkcję:

  • serwera Modbus lub

  • klienta Modbus.

Funkcja klienta Modbus jest dostępna poprzez złącze Ethernet (Modbus TCP). Funkcja serwera Modbus może służyć do uzyskania dostępu do produktu z zewnątrz (np. poprzez systemy SCADA).

Funkcja klienta Modbus jest dostępna poprzez złącze Ethernet (Modbus TCP) i złącze RS485 (Modbus RTU). Klient Modbus może służyć do komunikacji z podłączonymi urządzeniami Modbus (np. falownikami, licznikami energii, modułami we/wyj).

Do komunikacji z podłączonymi urządzeniami Modbus można zastosować wstępnie zdefiniowane i samodzielnie utworzone profile Modbus. Samodzielnie utworzone profile Modbus można wyeksportować i przesłać do innego produktu.

SunSpec Modbus

Produkt obsługuje poprzez interfejs klienta Modbus (Modbus TCP/RTU) znormalizowany profil SunSpec Modbus. Profil SunSpec Modbus firmy SunSpec Alliance zawiera obszerny rekord wartości pomiarowych i parametrów urządzeń Modbus stosowanych w rozproszonych instalacjach do generowania prądu (np. falowników, liczników energii, stacji pogodowych). Produkt dysponuje punktami danych firmy SunSpec Alliance i jest tym samym zgodny z profilem SunSpec Modbus stosownej wersji specyfikacji (patrz www.sunspec.org). Podłączone i kompatybilne z profilem SunSpec Modus urządzenia są automatycznie integrowane w instalacji z odpowiednim profilem Modbus.

Parametryzowanie całej instalacji

Asystent wprowadzania parametrów instalacji umożliwia jednoczesną zmianę i porównywanie parametrów kilku podłączonych urządzeń. W tym celu wystarczy wybrać urządzenia na liście i zmienić parametry, które można jednocześnie zmienić. Status zmian parametrów można sprawdzić w każdym momencie.

Monitorowanie energii

W celu obszernego monitorowania energii można podłączyć większą liczbę liczników SMA Energy Meter oraz Modbus innych producentów. Przy tym produkt może odczytywać, zapisywać i wyświetlać dane liczników dotyczące wygenerowania i zużycia.

Ponadto za pośrednictwem funkcji rozszerzonych na portalu Sunny Portal można założyć również liczniki (np. gazomierze), których stany można wpisywać i wyświetlać ręcznie.

FTP-Push

Za pomocą funkcji FTP Push można wysyłać zgromadzone dane instalacji na dowolny zewnętrzny serwer FTP. Zebrane dane instalacji są przesyłane maks. 1 raz na godzinę do podanego katalogu. Dane są wysyłane w niezmienialnym formacie XML. Dane dotyczące instalacji oraz dane dotyczące użytkowników są w przypadku standardowego protokołu FTP przekazywane do serwera FTP w sposób niezaszyfrowany.

SMA Smart Connected

Pakiet SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy produktu na portalu Sunny Portal. Dzięki pakietowi SMA Smart Connected użytkownik i specjalista są automatycznie i proaktywnie informowani o wydarzeniach, które wystąpiły w produkcie.

Aktywacja pakietu SMA Smart Connected odbywa się podczas rejestracji na portalu Sunny Portal. Aby móc korzystać z pakietu SMA Smart Connected, produkt musi być stale połączony z portalem Sunny Portal, a ponadto na portalu muszą być zapisane aktualne dane użytkownika i specjalisty.

Pakietu SMA Smart Connected można używać na portalu Sunny Portal tylko wtedy, gdy także falowniki go obsługują.

Grid management

Produkt posiada funkcje, które pozwalają na korzystanie z usług sieciowych.

Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) można aktywować i skonfigurować w zależności od wymogów operatora sieci przesyłowej poprzez parametry użytkowe.

Wartości zadane operatora sieci przesyłowej można implementować albo poprzez układ sterowania, albo poprzez układ regulacji. Przy tym wartości zadane są definiowane poprzez Modbus, poprzez sygnały analogowe lub cyfrowe bądź ręcznie w asystencie instalacji. Operator sieci przesyłowej otrzymuje komunikat zwrotny o implementacji wartości zadanych.

Active power control

Wartość zadana ograniczenia mocy czynnej jest określana w procentach. Punktem odniesienia jest moc łączna instalacji fotowoltaicznej. Przy tym wartości zadane są definiowane poprzez Modbus, poprzez sygnały analogowe lub cyfrowe bądź ręcznie w asystencie instalacji.

Oddawanie energii 0%

Niektórzy operatorzy sieci przesyłowych zezwalają na podłączenie instalacji fotowoltaicznych tylko pod warunkiem, że moc czynna nie będzie oddawana do publicznej sieci elektromagnetycznej. Energia fotowoltaiczna jest tym samym zużywana wyłącznie tam, gdzie jest wytwarzana.

Ten produkt umożliwia w przypadku aktywnej regulacji wartościami zadanymi w punkcie przyłączenia do sieci ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej do 0% dla podłączonych falowników SMA oraz falowników innych producentów, jeżeli są one połączone poprzez złącze SunSpec Modbus i obsługują tę funkcję.

Regulacja mocy biernej

Regulacja mocy biernej może odbywać się przez bezpośrednie ustawienia parametrów (Q, cos φ) w asystencie instalacji lub jako zmienna wartość zadana operatora sieci przesyłowej poprzez złącze Modbus lub za pośrednictwem sygnałów analogowych. Ponadto regulacja mocy biernej może odbywać się jako funkcja linii charakterystycznej w zależności od napięcia w punkcie przyłączenia do sieci Q(U). Wielkość wartości zadanej jest podawana w procentach z odniesieniem do maksymalnej mocy prądu zmiennego. Do regulacji mocy biernej niezbędny jest odpowiedni licznik do pomiaru istotnych wielkości (U, P, Q) w punkcie przyłączenia do sieci. Sam pomiar napięcia jest niewystarczający. W odniesieniu do wartości zadanych cos φ w trybie sterowania również niezbędny jest odpowiedni licznik w punkcie przyłączenia do sieci.

Sprzedaż bezpośrednia

Produkt jest wyposażony w złącze do sprzedaży bezpośredniej służące do zdalnego sterowania instalacją przez sprzedawcę bezpośredniego. Przy tym wysyłane są do instalacji sygnały sterownicze sprzedawcy bezpośredniego. Funkcja jest aktywowana za pośrednictwem asystenta instalacji usług sieciowych w produkcie.