Warunki wykonania przyłącza AC


Wymagania dotyczące przewodów AC:

 • Typ przewodu: miedziany

 • Średnica zewnętrzna: 8 mm do 21 mm

 • Pole przekroju poprzecznego przewodu: 1,5 mm² do 6 mm²

 • Długość odizolowanego odcinka: 12 mm

 • Długość odcinka odizolowanego: 50 mm

 • Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów przewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Na przekrój poprzeczny przewodu mają wpływ m.in. następujące czynniki: prąd znamionowy AC, rodzaj przewodu, sposób i gęstość ułożenia przewodów, temperatura otoczenia i maksymalnie akceptowalne straty z przewodzenia (do obliczenia strat z przewodzenia może służyć program do projektowania „Sunny Design“ w wersji 2.0 lub nowszej, który jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Wymagania dotyczące przewodu uziemiającego:

Stosowanie przewodów z cienkimi żyłami

Można używać zarówno przewody sztywne, jak i giętkie z cienkimi żyłami.

 1. Przy stosowaniu przewodu o cienkich drucikach końcówkę oczkową należy zacisnąć podwójnie. Należy przy tym zapewnić, aby przy zginaniu przewodu lub szarpaniu zań nie odsłoniła się żadna odizolowana żyła. W ten sposób okrągła końcówka kablowa zapewnia odpowiednie odciążenie przewodu.
 • Przekrój przewodu uziemiającego: maksymalnie 10 mm²

Rozłącznik obciążenia i ochrona przewodów:

UWAGA

Uszkodzenie falownika wskutek użycia wkręcanych bezpieczników jako rozłączników obciążenia

Bezpieczniki wkręcane (na przykład bezpieczniki DIAZED lub NEOZED) nie są rozłącznikami obciążenia.

 1. Nie wolno stosować wkręcanych bezpieczników do rozłączania obciążenia.
 2. Do rozłączania obciążenia należy stosować rozłącznik obciążenia lub wyłącznik nadmiarowo-prądowy (informacje na temat doboru właściwego rozwiązania i przykłady zawiera informacja techniczna "Circuit Breaker" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
 • W instalacjach z wieloma falownikami każdy falownik należy zabezpieczyć oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. Nie wolno przy tym przekraczać maksymalnej wartości zabezpieczenia Dane techniczne). Takie postępowanie pozwala uniknąć sytuacji, w której po odłączeniu mocy w danym przewodzie występuje napięcie resztkowe.

 • Odbiorniki znajdujące się pomiędzy falownikiem a wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym wymagają odrębnego zabezpieczenia.

Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:

Do eksploatacji falownik nie wymaga zastosowania zewnętrznego wyłącznika różnicowoprądowego. Jeśli miejscowe przepisy wymagają zastosowania wyłącznika różnicowo prądowego, należy mieć na uwadze poniższe punkty:

 • Falowniki z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00.10.R lub nowszym mogą współpracować z wyłącznikami różnicowoprądowymi typu A i B o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania wynoszącym przynajmniej 30 mA (informacje dotyczące wyboru wyłącznika różnicowoprądowego zawiera informacja techniczna „Criteria for Selecting a Residual-Current Device” dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com). Każdy falownik w instalacji musi być podłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem odrębnego wyłącznika różnicowoprądowego.

 • Przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania wynoszącym 30 mA należy ustawić znamionowy prąd różnicowym w falowniku Ustawienie znamionowego prądu różnicowego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego). Dzięki temu falownik redukuje związane z eksploatacją prądy upływu i zapobiega nieprawidłowemu zadziałaniu wyłącznika różnicowoprądowego.

Kategoria przepięciowa:

Falownik można stosować w sieciach określonych w normie IEC 60664-1 jako sieci kategorii ochrony przepięciowej III lub niższej. To znaczy, że falownik może zostać podłączony na stałe do przyłącza sieciowego w budynku. W przypadku instalacji, w których przewody przebiegają na długim odcinku na zewnątrz, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu uzyskania kategorii ochrony przepięciowej III zamiast kategorii IV (patrz informacja techniczna „Overvoltage Protection" dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).

Układ monitorowania przewodu ochronnego:

Falownik jest wyposażony w układ monitorowania przewodu ochronnego. Układ monitorowania przewodu ochronnego rozpoznaje, czy przewód ochronny jest podłączony, a w przypadku, gdy nie jest on podłączony, odłącza falownik od publicznej sieci elektroenergetycznej. W zależności od miejsca instalacji i układu sieci może być korzystniejsze wyłączenie układu monitorowania przewodu ochronnego. Może to na przykład być konieczne w przypadku sieci w układzie Delta-IT lub innych układach sieci, które nie posiadają przewodu neutralnego i falownik jest podłączany pomiędzy 2 fazami. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z operatorem sieci przesyłowej lub firmą SMA Solar Technology AG.

Poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym układzie monitorowania przewodu ochronnego

Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym układzie monitorowania przewodu ochronnego, do falownika należy podłączyć dodatkowe uziemienie.

 1. Podłączyć dodatkowy przewód uziemiający o polu przekroju poprzecznego wynoszącym przynajmniej 10 mm² Podłączanie dodatkowego uziemienia). Pozwoli to uniknąć powstania prądu dotykowego na wkładce wtyku AC przy usterce przewodu ochronnego.

Podłączenie dodatkowego przewodu uziemiającego

W niektórych krajach obowiązuje generalny wymóg stosowania dodatkowego przewodu uziemiającego. Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

 1. Gdy konieczne jest dodatkowe uziemienie, należy podłączyć dodatkowy przewód uziemiający o polu przekroju poprzecznego wynoszącym przynajmniej 10 mm² Podłączanie dodatkowego uziemienia). Pozwoli to uniknąć powstania prądu dotykowego na wkładce wtyku AC przy usterce przewodu ochronnego.