Konfiguracja metody mocy czynnej


Specjalista

Uruchomienie asystenta instalacji

 1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
 2. Zalogować się jako Instalator.
 3. Uruchomić asystenta instalacji Uruchomienie asystenta instalacji).
 4. W każdy kroku kliknąć przycisk Zapisz i przejdź dalej] aż do przejścia do kroku Usługa sieciowa.
 5. Wprowadzić ustawienia, postępując w sposób opisany poniżej.

Ustawienie podłączonej fazy

 • W zakładce Metoda mocy czynnej wybrać na rozwijanej liście Podłączona faza fazę, do której podłączony jest falownik.

Wprowadzenie ustawień w instalacjach z zewnętrznym podawaniem wartości zadanej

 1. W polu Regulacja w punkcie przyłączenia do sieci ustawić wartość [Wył.].
 2. W zakładce Metoda mocy czynnej ustawić przełącznik Zadana moc czynna w położeniu [Wł.].
 3. Na rozwijanej liście Tryb pracy zadana moc czynna wybrać opcję Zewnętrzna zadana.
 4. Na rozwijanej liście Fallback wybrać opcję Zastosowanie wartości fallback.
 5. Wpisać w polu Wartość fallback maksymalnej mocy czynnej wprowadzić wartość, do której falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową w przypadku braku komunikacji z nadrzędną jednostką sterującą po upływie opóźnienia.
 6. Wpisać w polu Timeout okres czasu, po upływie którego falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową do ustawionej wartości awaryjnej.
 7. Jeśli przy nastawie 0 % lub 0 W falownik nie może oddawać do publicznej sieci elektroenergetycznej nawet małej mocy, na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zadanej mocy czynnej 0% wybrać opcję Tak. Takie ustawienie zapewni, że przy nastawie wartości zadanej 0 % lub 0 W falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i nie będzie oddawał do niej mocy czynnej.

Wprowadzenie ustawień w instalacjach z ręcznym określaniem wartości zadanej

 1. W zakładce Metoda mocy czynnej ustawić przełącznik Regulacja w punkcie przyłączenia do sieci w położeniu [Wł.].
 2. W polu Moc znamionowa urządzenia wpisać moc generatora fotowoltaicznego.
 3. Na rozwijanej liście Tryb pracy zadana moc czynna wybrać, czy przy ograniczeniu mocy czynnej powinna być zastosowana wartość zadana określona w procentach czy w watach.
 4. W polu Ustawiona granica mocy czynnej wpisać wartość, do której powinna być ograniczana moc czynna w punkcie przyłączenia do sieci. Aby moc czynna wynosiła zero, należy ustawić wartość 0.
 5. Ustawić Zadana moc czynna na wartość [Wł.].
 6. Aby ręcznie określać wartość zadaną, wybrać opcję Ręczna zadana % lub Ręczna zadana w W i wprowadzić wartość zadaną.
 7. Aby falownik samoczynnie regulował moc czynną czynną w punkcie przyłączenia do sieci, należy wykonać następujące czynności:
  • Na rozwijanej liście Tryb pracy zadana moc czynna wybrać opcję Zewnętrzna zadana.

  • Na rozwijanej liście Fallback wybrać opcję Zastosowanie wartości fallback.

  • Na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zadanej mocy czynnej 0% wybrać opcję Nie.