Warunki montażu


Wymagania dotyczące miejsca montażu:

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

 1. Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały lub gazy palne.
 2. Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Należy zapewnić solidne podłoże do montażu (np. beton lub ściana murowana). W przypadku montażu falownika na płytach gipsowo-kartonowych lub podobnych materiałach produkt generuje podczas pracy słyszalne wibracje, które mogą być uciążliwe dla otoczenia.

 • Miejsce montażu musi być niedostępne dla dzieci.

 • Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów produktu Dane techniczne).

 • Miejsce montażu nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Promienie słoneczne padające bezpośrednio na produkt mogą doprowadzić do przedwczesnego zestarzenia się jego zewnętrznych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz do zbyt mocnego nagrzewania się. Gdy temperatura produktu jest zbyt wysoka, następuje redukcja mocy, aby zapobiec przegrzaniu się produktu.

 • Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez konieczności stosowania urządzeń pomocniczych takich jak np. rusztowania czy podnośniki. W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

 • Należy zapewnić stały dostęp do rozłącznika obciążenia DC produktu.

 • Należy przestrzegać warunków klimatycznych Dane techniczne).

 • Aby zapewnić optymalną eksploatację, temperatura otoczenia powinna znajdować się w zakresie pomiędzy -25 °C a +40 °C.

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:

 • Produkt wolno montować tylko w dozwolonym położeniu. W ten sposób można zapewnić, że do wnętrza produktu nie przedostanie się wilgoć.

 • Produkt należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić łatwy odczyt sygnalizacji za pomocą diod LED.

436392588

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe

Wymiary do montażu

4285119756

Położenie punktów mocowania (wymiary w mm)

Zalecane odstępy

Zachowanie zaleconych odstępów zapewnia odpowiednią wymianę ciepła. Zapobiega to ograniczeniu mocy wskutek zbyt wysokiej temperatury.

 • Należy zachować zalecane odstępy falownika od ścian, innych falowników lub przedmiotów.

 • W przypadku montażu kilku falowników w miejscu o wysokich temperaturach otoczenia należy zwiększyć odstępy pomiędzy falownikami i zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza.

498136972

Zalecane odstępy (wymiary w mm)