Odłączanie falownika spod napięcia


Specjalista

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną kolejność wykonywania czynności.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 600 V lub z większym zakresem.

Sposób postępowania:

 1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 2. 3188648716
 3. Ustaw rozłącznik obciążenia DC falownika w położeniu O.
 4. Poczekaj, aż zgasną diody LED.
 5. 3188649100
 6. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie prąd.
 7. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu nieosłoniętych przewodów DC lub uszkodzonych, względnie poluzowanych wtyków DC

  Nieprawidłowe odblokowanie i zdemontowanie wtyków DC może doprowadzić do ich pęknięcia i uszkodzenia, odłączenia wtyków od kabli DC i niemożności ich późniejszego prawidłowego podłączenia. Może to doprowadzić do odsłonięcia przewodów i wtyków DC. Dotknięcia przewodzących napięcie przewodów lub wtyków DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  1. Przy wykonywaniu prac przy wtykach DC należy nosić izolowane rękawice ochronne i stosować izolowane narzędzia.
  2. Wtyki DC muszą znajdować się w nienagannym stanie. Nie mogą być odsłonięte żadne przewody ani wtyki DC.
  3. Ostrożnie odblokować i wyciągnąć wtyki DC, postępując przy tym zgodnie z poniższym opisem.
  2047722252
 8. Odblokować i wyciągnąć wtyki DC. W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej z bocznych szczelin i wyciągnąć wtyki DC. Wtyków DC nie wolno przy tym podważać, lecz należy tylko włożyć narzędzie do bocznego otworu, aby odblokować wtyk. Nie wolno ciągnąć za kabel.
 9. 2371718924
 10. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić, czy na wejściach DC falownika pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym nie występuje napięcie.
 11. 5626788492
 12. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić, czy na wejściach DC falownika pomiędzy biegunem dodatnim a masą oraz biegunem ujemnym a masą nie występuje napięcie.
 13. 2371719308
 14. Odkręcić wtyk AC, następnie wyjąć go z gniazda przyłącza AC.