Zastosowanie konfiguracji z pliku


Specjalista

Do konfiguracji falownika można zastosować konfigurację zapisaną w pliku. W tym celu należy zapisać do pliku konfigurację innego falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń Zapisanie konfiguracji do pliku). Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

Warunki:

  • Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii elektrycznej.

  • Dostępny jest kod SMA Grid Guard (patrz „Application for SMA Grid Guard Code” na stronie www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika).
  3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
  4. Nacisnąć [Ustawienia].
  5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zastosowanie konfiguracji z pliku].
  6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.