Wybór opcji konfiguracji


Specjalista

Po określeniu hasła dostępu dla grupy użytkowników Instalator i Użytkownik otwiera się strona Konfiguracja falownika.

2827968652

Układ strony Konfiguracja falownika

Pozycja

Nazwa

Znaczenie

A

Informacje o urządzeniu

Zawiera następujące informacje:

 • Nazwa urządzenia

 • Numer seryjny falownika

 • Wersja oprogramowania sprzętowego falownika

B

Informacje dla użytkownika

Zawiera zwięzłe informacje o wyszczególnionych opcjach konfiguracji

C

Pomiń konfigurację

Umożliwia pominięcie konfiguracji falownika i bezpośrednie przejście do interfejsu użytkownika (nie zalecamy korzystania z tej opcji).

D

Pole wyboru

Zaznaczenie tego pola sprawia, że wyświetlana strona nie będzie wyświetlana przy kolejnych wyświetleniach interfejsu użytkownika

E

Opcje konfiguracji

Umożliwia wybór różnych opcji konfiguracji

Opcje konfiguracji:

Na stronie Konfiguracja falownika znajdują się różne opcje konfiguracji. Wybrać jedną z opcji i postępować zgodnie z poniższym opisem. Firma SMA Solar Technology AG zaleca wykonanie konfiguracji przy pomocy asystenta instalacji. W ten sposób można zapewnić, że ustawione zostaną wszystkie parametry niezbędne do optymalnej pracy falownika.

 • Zastosowanie konfiguracji z pliku

 • Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)

 • Konfiguracja ręczna

Zastosowanie ustawień

Zapisanie wprowadzonych ustawień jest sygnalizowane na interfejsie użytkownika poprzez wyświetlenie symbolu klepsydry. Przy odpowiednim napięciu DC dane zostaną przesłane bezpośrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napięcie DC jest zbyt niskie (np. wieczorem) ustawienia zostaną zapisane, lecz nie będą przekazane do falownika ani zastosowane przez niego. Dopóki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawień, dopóty na interfejsie użytkownika będzie wyświetlony symbol klepsydry. Ustawienie zostaną zastosowane przy odpowiednim napięciu DC i nowym uruchomieniu falownika. Wyświetlenie symbolu klepsydry na interfejsie użytkownika oznacza zapisanie ustawień. Ustawienia nie przepadną. Użytkownik może się wylogować z interfejsu użytkownika i zostawić instalację.

Zastosowanie konfiguracji z pliku

Można zastosować konfigurację falownika z pliku. Do tego potrzebny jest plik z zapisaną konfiguracją falownika.

Sposób postępowania:

 1. Wybrać opcję konfiguracji Zastosowanie konfiguracji z pliku.
 2. Nacisnąć przycisk [Przeglądaj...] i wybrać plik.
 3. Nacisnąć [Import pliku].

Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)

Sposób postępowania:

 1. Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji.
 2. Otworzy się asystent instalacji.
 3. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień.
 4. Po każdym dokonanym ustawieniu w ramach danego kroku nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej].
 5. W ostatnim kroku wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną przedstawione w formie podsumowania.
 6. Aby skorygować wprowadzone ustawienia, nacisnąć [Wstecz], przejść do wybranego kroku, skorygować ustawienia i nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej].
 7. Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe, w podsumowaniu nacisnąć [Dalej].
 8. Aby zapisać ustawienia w pliku, nacisnąć przycisk [Eksport podsumowania] i zapisać plik posiadanym urządzeniu końcowym.
 9. Aby wyeksportować wszystkie parametry i ich ustawienia, kliknąć przycisk [Eksportuj wszystkie parametry]. Spowoduje to wyeksportowanie wszystkich parametrów i ich ustawień do pliku w formacie HTML.
 • Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Konfiguracja ręczna

Falownik można również skonfigurować ręcznie poprzez ustawienie wybranych parametrów.

Sposób postępowania:

 1. Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja ręczna.
 2. W interfejsie użytkownika otworzy się menu Parametry urządzenia i wyświetlone zostaną wszystkie grupy parametrów falownika.
 3. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
 4. Wybrać grupę parametrów.
 5. Zostaną wyświetlone wszystkie parametry z danej grupy parametrów.
 6. Ustawić wybrane parametry.
 7. Nacisnąć [Zapisz wszystkie].
 • Parametry falownika zostały ustawione.