Przygotowanie wtyków DC


Specjalista

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Pod wpływem promieni słonecznych moduły fotowoltaiczne generują niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na kablach DC. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
 2. Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 1. Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

W celu podłączenia do falownika wszystkie przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dołączone do urządzenia wtyki DC. Wtyki DC należy przygotować w sposób opisany poniżej. Sposób postępowania przy obu wtykach („+” i „-”) jest identyczny. Ilustracje obrazujące sposób postępowania są przykładem i odnoszą się do dodatniego wtyku. Przy przygotowywaniu wtyków DC należy przestrzegać prawidłowej biegunowości. Wtyki DC są oznaczone symbolami „+” i „−”.

5514849548

Wtyk DC ujemny (A) i dodatni (B)

Wymagania dotyczące przewodów:

 • Typ kabla: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • Średnica zewnętrzna: 5 mm do 8 mm

 • Przekrój przewodu: 2,5 mm² do 6 mm²

 • Liczba drutów: przynajmniej 7

 • Napięcie znamionowe: min. 1000 V

 • Nie wolno stosować końcówek tulejkowych.

Sposób postępowania:

 1. Usunąć izolację z kabla na długości 12 mm.
 2. 2072458764
 3. Odizolowany kabel wsunąć do oporu we wtyk DC. Odizolowany kabel musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
 4. 2072459148
 5. Wcisnąć zapinkę, aż nastąpi słyszalne zatrzaśnięcie.
 6. 2072466316
 7. W komorze zapinki widoczny jest przewód.
 8. Jeśli w komorze zatrzasku nie widać przewodu, kabel nie jest prawidłowo zamocowany i należy przygotować wtyk ponownie. W tym celu należy wyjąć kabel z wtyku.
  • 2072466700
  • Otworzyć zapinkę. W tym celu włożyć w zapinkę wkrętak (szerokość końcówki: 3,5 mm) i podważyć zapinkę.

  • 2072467084
  • Wyjąć kabel i powtórzyć wszystkie czynności od punktu 2.

 9. Nasunąć nakrętkę złączkową aż do gwintu i dokręcić (moment dokręcania: 2 Nm).