Struktura strony startowej interfejsu użytkownika


2885415052

Struktura strony startowej interfejsu użytkownika (przykład)

Pozycja

Nazwa

Znaczenie

A

Menu

Zawiera następujące funkcje:

 • Strona główna

  Otwiera interfejs użytkownika

 • Wartości chwilowe

  Podaje aktualne wartości pomiarowe falownika

 • Parametry urządzenia

  W tym miejscu można wyświetlać oraz konfigurować różne parametry użytkowe falownika (w zależności od grupy użytkowników).

 • Zdarzenia

  W tym miejscu wyświetlane są zdarzenia, które wystąpiły w wybranym okresie. Istnieją następujące rodzaje zdarzeń: Informacja, Ostrzeżenie i Błąd. W przypadku zdarzeń typu Błąd i Ostrzeżenie wyświetlany jest dodatkowo Stan urządzenia w formacie Viewlet. Zawsze jest wyświetlane tylko zdarzenie o wyższym priorytecie. Jeśli w danym momencie wystąpiły jednocześnie ostrzeżenie i błąd, wyświetlony zostanie tylko błąd.

 • Konfiguracja urządzenia

  W tym miejscu można wprowadzić różne ustawienia falownika. Dostępne ustawienia zależą od tego, do jakiej grupy użytkowników należy osoba zalogowana do systemu oraz od systemu operacyjnego urządzenia użytego do wyświetlenia interfejsu użytkownika.

 • Dane

  Na tej stronie znajdują się wszystkie dane zapisane w wewnętrznej pamięci falownika oraz na zewnętrznym nośniku danych.

B

Ustawienia użytkownika

W zależności od tego, do jakiej grupy należy zalogowany użytkownik, dostępne są następujące funkcje:

 • Uruchomienie asystenta instalacji

 • Logowanie przy użyciu SMA Grid Guard

 • Wylogowanie

C

Pomoc

Zawiera następujące funkcje:

 • Wyświetlanie informacji o używanych licencjach typu „open source”

 • Odsyłacz do strony internetowej firmy SMA Solar Technology AG

D

Wiersz stanu

Zawiera następujące informacje:

 • Numer seryjny falownika

 • Wersja oprogramowania sprzętowego falownika

 • Adres IP falownika w sieci lokalnej lub/i adres IP falownika przy połączeniu poprzez sieć WLAN

 • W przypadku połączenia poprzez WLAN: siła sygnału połączenia WLAN

 • Zalogowana grupa użytkowników

 • Data i czas systemowy w falowniku

E

Aktualna moc i aktualne zużycie energii

Przedstawienie przebiegu w czasie mocy instalacji fotowoltaicznej oraz mocy pobranej przez gospodarstwo domowe w wybranym okresie czasu. Moc pobrana jest podawana tylko przy zainstalowaniu w instalacji licznika energii.

F

Sygnalizacja stanu

Poszczególne obszary zawierają informacje o aktualnym stanie instalacji fotowoltaicznej.

 • Stan urządzenia

  Informuje o tym, czy aktualnie falownik pracuje w sposób prawidłowy lub czy występuje ostrzeżenie lub błąd.

 • Aktualna moc

  W tym miejscu jest wyświetlana aktualna moc generowana przez falownik.

 • Stan komponentów techniki modularnej

  Informuje o liczbie dostępnych komponentów techniki modularnej i ich stanie (pojawia się tylko przy podłączeniu produktów techniki modularnej TS4)

 • Uzysk energii

  W tym miejscu jest podawany uzysk energii wygenerowanej przez falownik.

 • Pobór mocy z sieci

  Podaje pobór energii z publicznej sieci elektroenergetycznej.

 • Moc w punkcie przyłączenia do sieci

  Podaje moc aktualnie pobieraną lub oddawaną w punkcie przyłączenia do sieci