Monitorowanie instalacji


Opcja monitorowania instalacji dostarcza informacji o stanie instalacji. Można ustawić i aktywować różne możliwości monitorowania. Na życzenie monitorowanie instalacji przesyła wiadomości pocztą elektroniczną. W monitorowaniu instalacji można aktywować i ustawić następujące funkcje:

Funkcja

Objaśnienie

Porównanie falowników

Porównanie falowników umożliwia wykrycie ewentualnych strat przy generowaniu energii. Jeśli właściwy uzysk energii w jednym falowniku będzie bardzo odbiegał od ustawionego zakresu tolerancji średniej wartości uzysków energii z innych falowników, możesz otrzymać powiadomienie pocztą elektroniczną.

Porównanie falowników jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w posiadanej instalacji znajduje się więcej niż 1 falownik.

Alarm pojawia się, gdy odchylenie przekroczy 1 kWh/kWp.

„Performance Ratio"

Współczynnik efektywności (PR) jest wielkością niezależną od lokalizacji i określa jakość instalacji fotowoltaicznej, stąd też często jest określany jako współczynnik jakości. Współczynnik efektywności określa stosunek pomiędzy rzeczywistą a zadaną wielkością uzysku energii w instalacji fotowoltaicznej. Współczynnik określa, jaka ilość wytworzonej energii jest rzeczywiście dostępna po odjęciu strat energii (powstałych np. wskutek strat termicznych i strat przewodzenia) oraz zużycia energii na potrzeby własne.

Współczynnik efektywności (PR) umożliwia sprawdzenie jakości posiadanej instalacji. Im obliczony współczynnik efektywności instalacji fotowoltaicznej jest bliższy wartości 1, tym efektywniejsza jest dana instalacja.

Współczynnik efektywności jest obliczany na podstawie następującego wzoru:

* ⍺ = współczynnik temperaturowy modułu solarnego Sunny Portal stosuje przy obliczeniach średnią wartość -0,4%/°C.

Przewidywany uzysk energii fotowoltaicznej

Na podstawie przewidywanego uzysku energii można określić rozbieżności pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym uzyskiem energii w instalacji fotowoltaicznej. Przewidywany roczny uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej stanowi iloczyn właściwego uzysku energii w skali rocznej uzyskiwanego w miejscu montażu instalacji oraz mocy instalacji.

SMA Remote Service

Aktywuj opcję SMA Remote Service, jeżeli należy ona do zakupionych funkcji wykorzystywanego falownika centralnego firmy SMA. Usługa ta obejmuje bezpłatne aktualizacje falownika centralnego w ramach gwarancji producenta. System automatycznie powiadamia o dostępności nowych aktualizacji. Aktywacja tej opcji powoduje ustawienie odpowiedniej funkcji powiadamiania użytkownika. Można ją w każdej chwili zmienić w konfiguracji powiadomień. Aktywacja tej opcji dodatkowo powoduje aktywację dostępu serwisowego dla firmy SMA oraz zdalnej parametryzacji.

Aby móc korzystać z tej funkcji, w instalacji musi być zamontowany moduł SMA Data Manager L.