Symboler på produkten


Symbol

Förklaring

Varning för fara

Denna symbol indikerar att produkten måste jordas ytterligare, om det lokalt fordras en ytterligare jordning eller potentialutjämning.

Varning för elektrisk spänning

Produkten arbetar med höga spänningar.

Varning för het yta

Produkten kan bli het under drift.

Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren, iaktta en väntetid på 5 minuter

Det ligger höga spänningar på växelriktarens spänningsförande komponenter, och de kan orsaka livsfarliga elektriska stötar.

Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument.

Beakta dokumentationen

Beakta all dokumentation som medföljer produkten.

Beakta dokumentationen

Tillsammans med den röda lysdioden signalerar symbolen ett fel.

Växelriktare

Symbolen indikerar tillsammans med den gröna lysdioden drifttillståndet för växelriktaren.

Dataöverföring

Tillsammans med den blåa lysdioden signalerar symbolen statusen för nätverksanslutningen.

Skyddsledare

Den här symbolen markerar platsen för anslutning av en skyddsledare.

3-fas växelström med neutralledare

WEEE-märkning

Släng inte produkten tillsammans med hushållssopor, utan enligt de regler som gäller för elektroniskt avfall på installationsplatsen.

CE-märkning

Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv.

RoHS-märkning

Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produkten motsvarar kraven i relevanta australiska standarder.

ANATEL

Produkten motsvarar kraven i brasilianska standarder för telekommunikation.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produkten uppfyller marockanska säkerhets- och elektromagnetiska kompatibilitetskrav för elektriska produkter.