Ledsignalen


De leds signaleren de bedrijfstoestand van het product.

Led-signaal

Toelichting

Groene led knippert (2 s aan en 2 s uit)

Wachten op teruglevervoorwaarden

Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.

Groene led knippert snel

Update van het hoofdproces

Het hoofdproces van de omvormer wordt geactualiseerd.

Groene led brandt

Terugleverbedrijf

De omvormer levert terug met een vermogen van meer dan 90%.

Groene led pulseert

Terugleverbedrijf

De omvormer is met een dynamische vermogensindicatie via de groene LED uitgerust. Afhankelijk van het vermogen knippert de groene LED snel of langzaam. Desgewenst kun u de dynamische vermogensweergave via de groene LED uitschakelen.

Groene led is uit

De omvormer levert niet terug aan het openbare stroomnet.

Rode led brandt

Gebeurtenis opgetreden

Als er een gebeurtenis optreedt, wordt bovendien op de gebruikersinterface van de product of op het communicatieproduct (bijv. SMA Data Manager) een concrete gebeurtenismelding en het bijbehorende gebeurtenisnummer weergegeven.

Blauwe led knippert langzaam gedurende ca. 1 minuut

Communicatieverbinding wordt opgebouwd

De omvormer maakt verbinding met een lokaal netwerk of brengt een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone) tot stand.

Blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten (0,25 s aan en 0,25 s uit)

WPS actief

De WPS-functie is actief.

Blauwe led brandt

Communicatie actief

Er is een actieve verbinding met een lokaal netwerk of er is een directe verbinding via ethernet met een eindapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone).