Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


Specjalista

Jeśli dla falownika nie jest aktywowana automatyczna aktualizacja w produkcie komunikacyjnym (np. SMA Data Manager, Cluster Controller, Sunny Portal) lub jest ustawiona na interfejsie użytkownika falownika, aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać ręcznie.

Aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonywać w następujący sposób:

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu dostępnego pliku aktualizacyjnego za pomocą interfejsu użytkownika falownika.

 • Wyszukanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i jej instalacja za pomocą interfejsu użytkownika falownika.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu dostępnego pliku aktualizacyjnego za pomocą interfejsu użytkownika falownika

Warunki:

 • Posiadanie pliku aktualizacyjnego z potrzebną wersją oprogramowania sprzętowego falownika. Plik aktualizacyjny można np. pobrać ze strony falownika pod adresem www.SMA-Solar.com.

Sposób postępowania:

 1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika).
 3. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
 4. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
 5. W wierszu falownika kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
 6. Kliknąć przycisk [Przeglądaj] i wybrać plik konfiguracyjny falownika.
 7. Wybrać opcję Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
 8. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
 9. Otworzyć interfejs użytkownika falownika i sprawdzić pod zdarzeniami, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego została dokonana.

Wyszukanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i jej instalacja za pomocą interfejsu użytkownika falownika

Warunek:

 • Falownik musi być połączony z internetem.

Sposób postępowania:

 1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika).
 3. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
 4. Wybrać Urządzenie > Aktualizacja.
 5. Wybrać parametr Szukaj i instaluj aktualizację i ustawić na wartość Wykonaj.
 6. Kliknąć przycisk [Zapisz wszystkie].
 • W tle zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania sprzętowego.