Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης


Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για τον μετατροπέα, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τον μετατροπέα χρησιμοποιώντας έναν κωδικό Personal Unlocking Key (PUK). Για κάθε μετατροπέα υπάρχει ανά ομάδα χρηστών (Χρήστης και Εγκαταστάτης) ένας κωδικός PUK. Συμβουλή: Σε εγκαταστάσεις, που είναι καταγεγραμμένες σε ένα προϊόν επικοινωνίας, μπορείτε να ορίσετε για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης έναν κωδικό πρόσβασης και μέσω του προϊόντος επικοινωνίας. Ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης αντιστοιχεί στον κωδικό πρόσβασης εγκατάστασης στο προϊόν επικοινωνίας.

Διαδικασία:

  1. Ζητήστε κωδικό PUK (έντυπο αίτησης διαθέσιμο στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).
  2. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας Δομή μιας σύνδεσης με την επιφάνεια εργασίας).
  3. Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης γράψτε, αντί του κωδικού πρόσβασης, τον κωδικό PUK που παραλάβατε.
  4. Επιλέξτε Σύνδεση.
  5. Ανοίξτε το μενού Παράμετροι συσκευών.
  6. Επιλέξτε [Επεξεργασία παραμέτρων]
  7. Στην ομάδα παραμέτρων Δικαιώματα χρήστη > Έλεγχος πρόσβασης αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης της επιθυμητής ομάδας χρηστών.
  8. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε [Αποθήκευση όλων].

Ορισμός κωδικού πρόσβασης σε μετατροπείς, που είναι καταγεγραμμένοι σε ένα προϊόν επικοινωνίας

Ο κωδικός πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης είναι ταυτόχρονα και ο κωδικός πρόσβασης εγκατάστασης για την εγκατάσταση στο προϊόν επικοινωνίας. Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για την ομάδα χρηστών Εγκαταστάτης μπορεί να έχει ως συνέπεια, να μην μπορεί να εντοπίζεται πλέον ο μετατροπέας από το προϊόν επικοινωνίας.

  1. Στο προϊόν επικοινωνίας, ορίστε τον αλλαγμένο κωδικό πρόσβασης της ομάδας χρηστών Εγκαταστάτης ως νέο κωδικό πρόσβασης εγκατάστασης (βλέπε οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας).