Dodawanie, wymiana i dezaktywacja urządzeń


W zarządzaniu urządzeniami można dodawać urządzenia do instalacji, wymieniać i dezaktywować je. Jeśli posiadasz instalację zarejestrowaną na portalu Sunny Portal, możesz dodawać do niej nowe urządzenia lub wymieniać urządzenia. Możesz również dodawać z powrotem do instalacji zresetowane do ustawień fabrycznych urządzenia komunikacyjne. Asystent konfiguracji instalacji prowadzi Ciebie przez każdy etap procesu rejestracji instalacji na portalu Sunny Portal.

7187294348

Podgląd zarządzania urządzeniami

Warunki:

 • Należy przygotować klucz do rejestracji (RID) i numer identyfikacyjny (PIC) podane na tabliczce znamionowej lub dołączonej do produktu naklejce.

 • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z portalem Sunny Portal za pośrednictwem routera.

 • W instalacji może znajdować się maks. 1 moduł Data Manager funkcjonujący jako moduł nadrzędny.

Dodanie urządzenia prowadzącego bezpośrednią komunikację z portalem

Możesz dodać do instalacji urządzenia, które będą się bezpośrednio komunikowały z portalem Sunny Portal. W tym wypadku chodzi o urządzenia, które mogą rejestrować dane z instalacji i przesyłać je na Sunny Portal.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. Wybierz przycisk .
 6. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.
 7. Wybierz Urządzenie SMA i potwierdź wybór, klikając przycisk [Dalej].
 8. Wprowadź numery PIC i RID nowego urządzenia i potwierdź je, klikając przycisk [Identyfikuj].
 9. Wybierz nowe urządzenie z listy i potwierdź wybór, klikając przycisk [Zapisz].

Dodanie wirtualnego urządzenia

Do instalacji można dodać wirtualne urządzenia. Dane z wirtualnych urządzeń można przesyłać na Sunny Portal na 2 różne sposoby:

 • ręczne wprowadzenie danych

 • pobór danych z licznika energii

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. Wybierz przycisk .
 6. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.

Wymiana urządzenia komunikacyjnego

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. W wierszu urządzenia kliknij przycisk ekranowy .
 6. Kliknij przycisk [Wymień urządzenie].
 7. Wprowadź numery PIC i RID nowego urządzenia i potwierdź je, klikając przycisk [Identyfikuj].
 8. Wybierz nowe urządzenie z listy i potwierdź wybór, klikając przycisk [Wymień].

Dodanie do instalacji zresetowanego urządzenia komunikacyjnego

W menu zarządzania urządzeniami możesz dodawać z powrotem do instalacji zresetowane do ustawień fabrycznych urządzenia komunikacyjne. Ponadto zresetowane urządzenia komunikacyjne są wyświetlane w powiadomieniach i można je z tego poziomu z powrotem dodać do instalacji.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. W wierszu urządzenia kliknij przycisk ekranowy .
 6. Kliknij przycisk [Wyświetl właściwości urządzenia].
 7. Kliknij przycisk ekranowy [Dodaj z powrotem do instalacji zresetowane urządzenie].
 8. Asystent konfiguracji instalacji uruchamia się.

Dezaktywacja urządzenia

Poniższe urządzenia można dezaktywować:

 • Urządzenia, które zostały dodane z poziomu menu kontekstowego [Zarządzanie urządzeniami]

 • Urządzenia zamontowane już w instalacji, które od 5 dni nie przesłały żadnych danych

Dane dezaktywowanych urządzeń są nadal wyświetlane w menu Analiza.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się na Sunny Portal.
 2. Wybierz instalację.
 3. Wybierz menu Konfiguracja.
 4. W menu kontekstowym wybierz [Zarządzanie urządzeniami].
 5. W wierszu urządzenia kliknij przycisk ekranowy .
 6. Kliknij przycisk [Dezaktywuj urządzenie].
 7. Potwierdź, klikając przycisk [Dezaktywuj].
 8. Dezaktywacja spowoduje zresetowanie wszystkich konfiguracji tego urządzenia.

Wymiana urządzenie w urządzeniu komunikacyjnym

Aby wymienić urządzenie w urządzeniu komunikacyjnym, należy usunąć urządzenie za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia komunikacyjnego (patrz instrukcja obsługi urządzenia komunikacyjnego). Usunięte urządzenie zostanie dezaktywowane na portalu Sunny Portal. Za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia komunikacyjnego dodaj nowe urządzenie. Nowe urządzenie zostanie wyświetlone na portalu Sunny Portal. Dane starego i nowego urządzenia są widoczne w menu analizy na portalu Sunny Portal.