Zapomnienie hasła


W razie zapomnienia hasła dostępu do falownika, można odblokować falownik przy użyciu numeru PUK. Dla każdego falownika istnieje dla każdej grupy użytkowników (Użytkownik i Instalator) jeden numer PUK. Wskazówka: W przypadku instalacji zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym nowe hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator można wprowadzić również za pomocą produktu komunikacyjnego. Hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator jest takie samo jak hasło dostępu do instalacji wprowadzone w produkcie komunikacyjnym.

Sposób postępowania:

  1. Wysłać prośbę o wydanie numeru PUK (formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
  2. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  3. W polu Hasło wpisać zamiast hasła otrzymany numer PUK.
  4. Nacisnąć Login.
  5. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
  6. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
  7. W grupie parametrów Prawa użytkownika > Kontrola dostępu zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
  8. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

Określanie hasła dostępu do falowników zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym

Hasło dostępu określone dla grupy użytkowników Instalator stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji w produkcie komunikacyjnym. Zmiana hasła dostępu dla grupy użytkowników Instalator może spowodować, że falownik nie będzie dostępny z poziomu produktu komunikacyjnego.

  1. Zmienione hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator należy wprowadzić w produkcie komunikacyjnym jako nowe hasło dostępu do instalacji (patrz instrukcja dotycząca produktu komunikacyjnego).