Komunikaty o zdarzeniach


Numer zdarzenia

Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia

101

102

103

105

Zakłócenie sieci

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

202

203

205

206

Zakłócenie sieci

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.

 • Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i czy jest podłączony prawidłowo.

 • Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.

 • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a ten komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem.

301

Zakłócenie sieci

Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.

Rozwiązanie:

 • Podczas pracy w trybie dostarczania energii sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

302

Ogr. mocy czynnej, napięcie AC

Falownik redukuje swoją moc wskutek zbyt wysokiego napięcia sieciowego, aby zapewnić stabilność sieci.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić napięcie sieciowe pod kątem występowania częstych wahań. Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika. Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

401

404

Zakłócenie sieci

Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej. Wykryto wyspowy tryb pracy lub zbyt dużą zmianę częstotliwości napięcia w sieci.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy w punkcie przyłączenia do sieci nie występują silne, krótkotrwałe wahania częstotliwości.

501

Zakłócenie sieci

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

  Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

  Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

601

Zakłócenie sieci

Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.

 • Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.

701

Częstotliwość niedopuszczalna > Sprawdzić parametry

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

  Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

  Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

901

Brak przyłącza PE > Sprawdzić podłączenie

Przewód PE jest nieprawidłowo podłączony.

Rozwiązanie:

 • Podłączyć prawidłowo przewód PE.

1101

Błąd instalacji > Sprawdzić podłączenie

Do zacisku N podłączona jest druga faza.

Rozwiązanie:

 • Podłączyć przewód neutralny do zacisku N.

1302

Czekam na napięcie sieci > Błąd instalacji przyłącze sieci > Sprawdzić sieć i bezpieczniki

Przewód L lub N nie jest podłączony.

Rozwiązanie:

 • Podłączyć przewody L i N.

 • Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i czy jest podłączony prawidłowo.

 • Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.

1501

Zakłócenie ponownego włączenia sieci

Zmieniony zestaw danych krajowych lub wprowadzona wartość jakiegoś parametru nie odpowiada miejscowym wymaganiom. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych. W tym celu wybrać parametr Ustaw normę krajową i sprawdzić wartość.

3302

Niestabilna praca

Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy falownika. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.

 • Usunąć śnieg z generatora fotowoltaicznego lub wyeliminować inne przyczyny jego zacienienia.

 • Zapewnić, aby generator fotowoltaiczny był sprawny.

3303

Niestabilna praca

Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy falownika. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.

 • Usunąć śnieg z generatora fotowoltaicznego lub wyeliminować inne przyczyny jego zacienienia.

 • Zapewnić, aby generator fotowoltaiczny był sprawny.

3401

3402

Zakłócenie ponownego włączenia sieci

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika.

Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

 • Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.

 • Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć wtyki DC do falownika.

 • Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwy generator fotowoltaiczny lub skontaktować się z instalatorem generatora fotowoltaicznego.

 • Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

3501

Uszkodzenie izolacji > Sprawdzić generator

Falownik stwierdził zwarcie doziemne w generatorze fotowoltaicznym.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3601

Wysokie natężenie prądu upływu > Sprawdzić generator

Prąd upływu falownika i akumulatora jest za wysoki. Przyczyną może być usterka uziemienia, wystąpienie prądu uszkodzeniowego lub nieprawidłowe działanie.

Falownik przerywa pracę w trybie dostarczania energii natychmiast po przekroczeniu wartości granicznej. Po usunięciu usterki falownik podłącza się z powrotem automatycznie do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3701

Prąd uszkodzeniowy za duży > Sprawdzić generator

Falownik wykrył prąd uszkodzeniowy, powstały wskutek krótkotrwałego uziemienia generatora fotowoltaicznego.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3801

3802

Nadmierne natężenie prądu DC > Sprawdzić generator

Zbyt duże natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

 • Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i prawidłowo go podłączyć.

3901

3902

Czekam na warunki startowe DC > Warunki startowe nieosiągnięte

Nie są spełnione warunki konieczne dla oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Usunąć śnieg z generatora fotowoltaicznego lub wyeliminować inne przyczyny jego zacienienia.

 • Poczekać na większe nasłonecznienie.

 • Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych, należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru Napięcie graniczne do uruchomienia zasilania.

 • Gdy ten komunikat będzie się często pojawiał przy średnim nasłonecznieniu, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.

4011

Wykryto zmostkowane łańcuchy

Wejścia prądu stałego A i B są połączone równolegle.

4012

Nie wykryto zmostkowanych łańcuchów

Wejścia prądu stałego A i B nie są połączone równolegle.

6001-6412

Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6501

6502

6509

Samodiagnoza > Nadmierna temperatura

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

 • Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.

 • Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.

 • Zapewnić, aby temperatura otoczenia nie przekraczała +40 °C.

 • Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

6512

Poniżej min. temperatury roboczej

Falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej, gdy temperatura wynosi powyżej -25 °C.

6603

6604

Samodiagnoza > Przeciążenie

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6701

6702

Zakłócenia komunikacji

Usterka procesora komunikacji; falownik jednak kontynuuje dostarczanie energii. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, prosimy skontaktować się serwisem.

6801

6802

Samodiagnoza > Wejście A uszkodzone

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy na wejściu A podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.

 • Skontaktować się z serwisem.

6901

6902

Samodiagnoza > Wejście B uszkodzone

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy na wejściu B podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.

 • Skontaktować się z serwisem.

7001

7002

Usterka czujnika

W czujniku temperatury w falowniku wystąpiła usterka i falownik przerywa pracę w trybie zasilania. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7102

Plik parametrów nieznaleziony lub uszkodzony

Plik z parametrami nie został znaleziony lub jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

Rozwiązanie:

 • Ponownie skopiować plik z parametrami do odpowiedniego folderu

7105

Programow. paramet. niepomyślne

Ustawianie parametrów z karty SD zakończyło się niepowodzeniem. Falownik kontynuuje zasilanie.

Rozwiązanie:

 • Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.

 • Zwrócić się z wnioskiem o kod SMA Grid Guard.

7106

Uszkodzony plik aktualizacji

Plik aktualizacji jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

7110

Brak pliku aktualizacji

Nie znaleziono nowego pliku aktualizacji na karcie SD. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

7112

Plik aktualizacji został skopiowany

7113

Karta pamięci jest pełna lub zabezpieczona przed zapisem

7201

7202

Zapis danych niemożliwy

7303

Aktualizacja komputera głównego niepomyślna

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7320

Urządzenie zostało zaktualizowane

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

7330

Badanie warunku niepomyślne

Weryfikacja warunków wykonania aktualizacji zakończyła się pomyślnie. Pakiet z aktualizacją oprogramowania sprzętowego może zostać użyty w falowniku.

7331

Transport aktualizacji rozpoczęty

Plik aktualizacyjny jest kopiowany.

7332

Transport aktual. pomyślny

Plik aktualizacyjny został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika.

7333

Transport aktual. niepomyślny

Plik aktualizacyjny nie został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika. W przypadku komunikacji z falownikiem poprzez WLAN przyczyną usterki może być słaba jakość połączenia.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • W przypadku połączenia WLAN: Zapewnić lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć się z falownikiem poprzez Ethernet.

 • Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem.

7341

Aktual. programu rozruchowego

Falownik przeprowadza aktualizację programu rozruchowego.

7342

Akt. prog. roz. nieudana

Aktualizacja programu rozruchowego nie powiodła się.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem.

7347

Plik niekompatybilny

Plik konfiguracyjny nie jest przeznaczony do danego falownika.

Rozwiązanie:

 • Wybrać właściwy plik konfiguracyjny dla danego falownika.

 • Ponowić próbę importu.

7348

Niepoprawny format pliku

Plik konfiguracyjny nie posiada wymaganego formatu lub jest uszkodzony.

Rozwiązanie:

 • Zapewnić plik konfiguracyjny w wymaganym formacie i nieuszkodzony.

 • Ponowić próbę importu.

7349

Złe uprawienie logowania do pliku konfiguracyjnego

Użytkownik nie posiada wymaganych uprawnień, aby móc zaimportować plik konfiguracyjny.

Rozwiązanie:

 • Zalogować się jako Instalator.

 • Ponownie zaimportować plik konfiguracyjny.

7350

Rozpoczęto przesyłanie pliku konfiguracyjnego

Odbywa się transfer pliku konfiguracyjnego.

7351

Aktualizacja WLAN

Falownik przeprowadza aktualizację modułu WLAN.

7352

Aktualizacja WLAN nie powiodła się

Aktualizacja modułu WLAN nie powiodła się.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem.

7353

Aktualizacja bazy danych strefy czasowej

Falownik przeprowadza aktualizację bazy danych strefy czasowej.

7354

Aktualizacja bazy danych strefy czasowej nie powiodła się

Aktualizacja bazy danych strefy czasowej nie zakończyła się sukcesem.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem.

7355

Aktualizacja WebUI

Falownik przeprowadza aktualizację interfejsu użytkownika falownika.

7356

Aktualizacja WebUI nie powiodła się

Aktualizacja interfejsu użytkownika falownika nie zakończyła się sukcesem.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, prosimy skontaktować się z serwisem.

7500

7501

Awaria wentylatora > Sprawdzić elektronikę i wentylację inwertera

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7619

Zakłócona komunikacja z licznikiem > Spraw. komunik. z licznikiem

Falownik nie otrzymuje danych z licznika energii.

Rozwiązanie:

 • Zapewnić, aby licznik energii był prawidłowo zainstalowany w tym samej sieci co falownik (patrz instrukcja obsługi licznika energii).

 • W przypadku korzystania z komunikacji WLAN: Zadbać o lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć falownik z serwerem DHCP (routerem) poprzez Ethernet.

7701

7702

7703

Interference of device

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

8003

Ogr. mocy czynnej, temperatura

Wskutek zbyt wysokiej temperatury falownik ograniczył swoją moc na okres dłuższy niż 10 minut.

Rozwiązanie:

 • Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.

 • Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.

 • Zapewnić, aby temperatura otoczenia nie przekraczała +40°C.

 • Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

8101

8102

8103

8104

Zakłócenia komunikacji

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

8708

Tim. w kom. dla ogr. mocy cz.

Brak komunikacji ze sterownikiem instalacji. W zależności od ustawień awaryjnych falownik zachowa ostatnie otrzymane wartości zadane lub ograniczy moc czynną do wartości określonej w procentach w stosunku do swojej mocy znamionowej.

Rozwiązanie:

 • Zapewnić prawidłowe połączenie ze sterownikiem instalacji (np. Sunny Home Manager) oraz sprawdzić, czy kable nie są uszkodzone i czy wtyczki są podłączone.

8709

Tim. w kom. dla zad.mocy bier.

Brak komunikacji ze sterownikiem instalacji. W zależności od ustawień awaryjnych falownik zachowa ostatnie otrzymane wartości zadane lub ograniczy moc bierną do ustawionej wartości.

Rozwiązanie:

 • Zapewnić prawidłowe połączenie ze sterownikiem instalacji (np. Sunny Home Manager) oraz sprawdzić, czy kable nie są uszkodzone i czy wtyczki są podłączone.

8710

Time. w kom. dla zadan. cos fi

Brak komunikacji ze sterownikiem instalacji. W zależności od ustawień awaryjnych falownik zachowa ostatnie otrzymane wartości zadane lub ustawi współczynnik przesuwu fazowego cos φ na określoną wartość.

Rozwiązanie:

 • Zapewnić prawidłowe połączenie ze sterownikiem instalacji (np. Sunny Home Manager) oraz sprawdzić, czy kable nie są uszkodzone i czy wtyczki są podłączone.

9002

Kod SMA Grid Guard niedopusz.

Wprowadzono nieprawidłowy kod SMA Grid Guard. Parametry są nadal objęte ochroną i nie można ich modyfikować.

Rozwiązanie:

 • Wprowadzić prawidłowy kod SMA Grid Guard.

9003

Parametry sieciowe zablokowane

Parametry sieciowe są zablokowane i nie można ich modyfikować. Aby móc modyfikować parametry sieciowe, należy się zalogować przy użyciu kodu SMA Grid Guard.

9005

Zmiana parametrów sieci niemożliwa > Zapewnić zasilanie DC

Ten błąd może mieć następujące przyczyny:

 • Zmieniane parametry są chronione.

 • Napięcie DC na wejściu DC jest niewystarczające do pracy procesora głównego.

Rozwiązanie:

 • Wprowadzić kod SMA Grid Guard.

 • Zapewnić przynajmniej napięcie startowe DC (zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym lub pulsuje).

9007

Przerwanie autotestu

Autotest został przerwany (dotyczy tylko Włoch).

Rozwiązanie:

 • Wykonać prawidłowe przyłącze AC.

 • Ponownie uruchomić autotest.

10108

Ustawienie czasu dokonane / poprzedni czas

10109

Ustawienie czasu dokonane / nowy czas

10110

Synchronizacja czasu niepomyślna: |tn0|

Ze skonfigurowanego serwera NTP nie pobrano danych czasu.

Rozwiązanie:

 • Skonfigurować prawidłowo serwer NTP.

 • Podłączyć falownik do lokalnej sieci dysponującej połączeniem z Internetem.

10118

Ukończono ładowanie parametrów

Plik konfiguracyjny został pobrany.

10248

[Interfejs]: sieć znacznie obciążona

Sieć jest mocno obciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie jest optymalny i odbywa się z opóźnieniem.

Rozwiązanie:

 • Zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.

 • W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.

10249

[Interfejs]: sieć przeciążona

Sieć jest przeciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie odbywa się.

Rozwiązanie:

 • Zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.

 • W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.

10250

[Interfejs]: uszkodzone pakiety danych [ok / wysoka]

Pakietowa stopa błędów zmienia się. Jeśli pakietowa stopa błędów jest wysoka, pojawia się przeciążenie sieci lub występują usterki w komunikacji z przełącznikiem sieciowym lub serwerem DHCP (routerem).

Rozwiązanie przy wysokiej pakietowej stopie błędów:

 • W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.

 • W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.

 • W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.

10251

[Interfejs]: status komunikacji przechodzi na [OK / Ostrzeżenie / Błąd / Brak połączenia]

Nastąpiła zmiana stanu komunikacji z przełącznikiem sieciowym lub serwerem DHCP (routerem). W stosownym przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

10252

[Interfejs]: połączenie zakłócone

Brak prawidłowych sygnałów w przewodzie sieciowym.

Rozwiązanie:

 • W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.

 • Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.

10253

[Interfejs]: prędkość połączenia przechodzi na [100 Mbps / 10 Mbps]

Zmieniła się szybkość transmisji danych. Przyczyną sygnalizacji szybkości transmisji [10 Mbps] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej.

Rozwiązanie przy sygnalizacji stanu [10 Mbps]:

 • W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.

 • Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.

10254

[Interfejs]: tryb duplex przechodzi na [Full / Half]

Nastąpiła zmiana trybu dupleks (trybu transmisji danych). Przyczyną sygnalizacji stanu [Half] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej.

Rozwiązanie przy sygnalizacji stanu [Half]:

 • W przypadku połączenia Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.

 • Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.

10255

[Interfejs]: obciążenie sieci ok

Obciążenie sieci wróciło po okresie dużego obciążenia do stanu normalnego.

10282

Login [grupy użytkowników] zablokowany przez [protokół]

Po kilku nieudanych próbach logowanie zostało zablokowane przez pewien czas. Logowanie użytkownika jest zablokowane przez 15 minut, logowanie przy użyciu kodu SMA Grid Guard przez 12 godzin.

Rozwiązanie:

 • Poczekać przez podany czas, a następnie ponowić próbę zalogowania się.

10283

Moduł WLAN uszkodzony

Wbudowany w falowniku moduł WLAN jest uszkodzony.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

10284

Połączenie WLAN niemożliwe

Falownik nie posiada aktualnie połączenia WLAN z wybraną siecią.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy wprowadzono w prawidłowy sposób numer SSID, hasło oraz metodę kodowania. Metoda kodowania jest określana przez router lub punkt dostępowy sieci WLAN i tam można ją zmienić.

 • Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie.

 • Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN.

10285

Nawiązano połączenie WLAN

Zostało nawiązane połączenie z wybraną siecią WLAN.

10286

Utracono połączenie WLAN

Falownik utracił połączenie z wybraną siecią WLAN.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy router WLAN lub punkt dostępowy WLAN są aktywowane.

 • Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie.

 • Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN.

10339

Webconnect aktywowany

Funkcja Webconnect została aktywowana.

10340

Webconnect dezaktywowany

Funkcja Webconnect została wyłączona.

10502

Ogr. mocy czynnej, częstotliwość AC

Falownik redukuje swoją moc wskutek zbyt wysokiej częstotliwości napięcia, aby zapewnić stabilność sieci.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań. Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika. Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

10901

Uruchomienie samodzielnego testu |xx|

Przeprowadzany jest autotest.

10902

Aktualna granica rozłączenia dla ochrony przed wzrostem napięcia |xxx| V

Wynik tymczasowy autotestu

10903

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, dolny próg maksymalny |xxx| V

Wynik tymczasowy autotestu

10904

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, górny próg minimalny |xxx| V

Wynik tymczasowy autotestu

10905

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru napięcia, średni próg minimalny |xxx| V

Wynik tymczasowy autotestu

10906

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, przełączany próg maksymalny |xxx| Hz

Wynik tymczasowy autotestu

10907

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, przełączany próg minimalny |xxx| Hz

Wynik tymczasowy autotestu

10908

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, dolny próg maksymalny |xxx| Hz

Wynik tymczasowy autotestu

10909

Aktualna granica rozłączenia dla nadzoru częstotliwości, górny próg minimalny |xxx| Hz

Wynik tymczasowy autotestu

10910

Zmierzony próg rozłączenia dla bieżącego punktu testowego |xxx| |xx|

Wynik tymczasowy autotestu

10911

Wartość znormalizowana do bieżącego punktu testowego |xxx| |xx|

Wynik tymczasowy autotestu

10912

Zmierzony czas rozłączenia dla bieżącego punktu testowego |xx| s

Wynik tymczasowy autotestu

27103

Ustaw parametry

Zmiana parametrów zostanie zastosowana.

27104

Parametry zostały pomyślnie zaprogr.

Zmiana parametrów została z powodzeniem zastosowana.

27107

Plik aktualizacji OK

Znaleziony plik aktualizacji jest prawidłowy.

27301

Aktualizacja komunikacji

Falownik przeprowadza aktualizację komponentu komunikacyjnego.

27302

Aktualizacja komputera gł.

Falownik przeprowadza aktualizację swoich komponentów.

27312

Aktualizacja zakończona

Falownik zakończył aktualizację.

29001

Kod instalatora prawidłowy

Wprowadzony kod Grid Guard jest prawidłowy. Chronione parametry zostały odblokowane i można je modyfikować. Po upływie 10 godzin dostarczania energii zostaną one z powrotem zablokowane.

29004

Parametry sieciowe bez zmian

Zmiana parametrów sieciowych nie jest możliwa.