Diagnostyka błędów


Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ na stronie produktu pod adresem www.SMA-Solar.com.

Problem

Przyczyna i sposób usunięcia

Wyświetlają się nieaktualne lub błędne wartości pomiarowe.

Zakłócenie połączenia VPN lub połączenia internetowego.

 • Należy upewnić się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony i świeci się dioda LED Link gniazda sieciowego.

lub

 • W widoku urządzeń na Sunny Portal sprawdzić status podłączonych urządzeń.

Licznik energii jest wokół niewłaściwie podłączony.

 • Podłączyć prawidłowo licznik energii (patrz instrukcja licznika energii).

lub

 • W konfiguracji liczników na interfejsie użytkownika zamienić kanały licznika energii odprowadzanej do sieci oraz licznika energii pobieranej z sieci.

lub

 • W konfiguracji liczników na interfejsie użytkownika wybrać profil inverse.

Wskazanie w Twojej przeglądarce internetowej nie jest aktualne.

 • Odśwież stronę w swojej przeglądarce internetowej.

Nie wszystkie urządzenia zostają znalezione.

Nie wszystkie urządzenia są włączone.

 • Upewnij się, czy wszystkie urządzenia są włączone.

W instalacji znajduje się zbyt wiele urządzeń.

 • Upewnić się, że w instalacji nie znajduje się więcej urządzeń, niż jest to dopuszczalne.

Konfiguracja sieci lokalnej jest nieprawidłowa.

 • Upewnić się, że konfiguracja sieci jest prawidłowa. SMA Solar Technology AG zaleca automatyczną konfigurację sieci.

Nie można wyświetlić interfejsu użytkownika modułu Data Manager.

Zaktualizowano nieaktualną wersję oprogramowania sprzętowego.

 • Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego mogą pojawić się błędy podczas ponownego uruchamiania produktu. Przywróć ustawienia fabryczne produktu. W tym celu przytrzymać przycisk funkcyjny przez 15 – 20 sekund. Przy tym wszystkie dane w produkcie zostaną zresetowane.

Zmienione parametry nie zostaną zastosowane także po upływie mniej więcej jednominutowego czasu oczekiwania.

Parametry są zmieniane równocześnie przez 2 użytkowników.

 • Upewnić się, czy parametry nie są zmieniane równocześnie na interfejsie użytkownika produktu oraz na Sunny Portal.

Modułu Data Manager nie można zarejestrować w Sunny Portal.

Połączenie internetowe za pośrednictwem serwera Proxy nie jest możliwe.

 • Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Wprowadzony numer identyfikacyjny (PIC) lub klucz do rejestracji produktu (RID) jest nieprawidłowy.

 • Sprawdź wprowadzone dane.

Oprogramowanie sprzętowe podłączonego produktu SMA podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem karty pamięci USB nie zostało zaktualizowane.

Pobrana wersja oprogramowania sprzętowego jest nieaktualna lub nieodpowiednia dla produktu SMA.

 • Wersja oprogramowania sprzętowego musi być nowsza niż zainstalowana wersja oprogramowania sprzętowego produktu SMA. Upewnij się, czy została pobrana wersja oprogramowania sprzętowego odpowiednia dla Twojego produktu SMA i ponownie przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Napięcie wejściowe prądu stałego nie jest wystarczające do aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 • W starszych falownikach przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymaga osiągnięcia pewnego poziomu napięcia wejściowego prądu stałego. W zależności od pory dnia, pogody lub stanu modułów fotowoltaicznych (np. zabrudzenie lub zaśnieżenie modułów) napięcie wejściowe prądu stałego może być za niskie dla potrzeb przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że dostępne jest odpowiednie napięcie prądu stałego i przeprowadź ponownie aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Jakość transmisji w sieci lokalnej jest niedostateczna.

 • Wskutek niedostatecznej jakości transmisji w sieci lokalnej podczas transmisji danych mogą wystąpić błędy. Sprawdź status swojej sieci lokalnej i w razie potrzeby skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Na interfejsie użytkownika modułu Data Manager nie wyświetlają się żadne dane.

Możliwe, że wskutek dłuższego czasu bez napięcia zasilającego nastąpiło rozładowanie kondensatora buforowego zegara czasu rzeczywistego modułu Data Manager.

 • Upewnić się, że moduł Data Manager ma dostęp do serwera czasu w Internecie lub w sieci lokalnej, aby mógł uzyskać informację o aktualnym czasie.